چرخه یک زندگی ایرانی

دگرگونی در یک اجتماع سریع یا کند انجام میگیرد

زمانی که آرام انجام گیرد نام رفرم می گیرد

اگر سریع انجام بگیرد نام انقلاب می گیرد

جامعه ما نیز انقلابی کرد و بسیاری از معیارهای اجتمایی را کنار گذاشت و معیارهایی دیگر آورد ولی این گونه نیست که این کار تمام شده است بلکه در دوره آرام خود وارد شده است

این انقلاب فرهنگی بایس انجام بگیرد تا خود را از هجوم فرهنگی بیگانه مصون کند

ایران نیمی از حیات خود را با فرهنگ قبل از اسلام و نیمی از آن را با فرهنگ اسلامی سپری کرده است

پس ایران ما از لحاظ جامعه شناسی فرهنگی ایرانی اسلامی دارد

اگر کسی این را نپذیرد یا جاهل است یا خود را به جهالت میزند

رد کردن و نهی کردن یکی از این دو فرهنگ نادانی است یا دشمنی

این چرخه زندگی فرهنگ ایرانی اسلامی چگونه میباشد ؟

 

این دگرگونی فرهنگی از زمانی که یک نوزاد به دنیا می آید با گذاشتن یک نام ایرانی (نه عربی یا ترکی یا فرانسه و انگلیسی یا ...) در شناسنامه آغاز میشود

بدیهی است در اینجا نام بزرگان اسلام یا هر نام دیگرمیتواند در خانه و میان دوستان مورد استفاد قراربگیرند یعنی ما در واقع یک نام شخصی و یک نام رسمی ایرانی خواهیم داشت

نوزاد از همان کوچکی بایس با اندیشه های خوب وبد با گفتارهای خوب و بد و کردار خوب و بد در فرهنگ ایرانی و اسلامی در خانه آشنا شود

این بایس و نبایس ها به او امکان میدهند که خود در آینده این بایس و نبایسها را زیر سوال ببرد و رشد فکری کند

در این خانه ایرانی اسلامی از مثلث شوم اعتیاد (لاشه خوری و الکل و تنباکو) پرهیز میشود تا این نوزاد ایرانی تندرست رشد کند

اویاد می گیرد به محیط زیست خود احترام بگذارد و از آلوده کردن آن (آب و زمین و هوا) بپرهیزد

 

این بچه ایرانی

با پا گذاشتن به دبستان زبان مادری خود را به همراه زبان ملی یاد می گیرد

با پا گذاشتن به دبستان آغاز به یاد گیری هنرهای ایرانی اسلامی می کند

با پا گذاشتن به دبستان بگونه ای جدی به ورزش می پردازد تا به دبیرستان برسد

اویاد می گیرد به محیط زیست خود احترام بگذارد و از آلوده کردن آن (آب و زمین و هوا) بپرهیزد

 

این نوجوان ایرانی

با پا گذاشتن به دبیرستان به یاد گیری هنرهای ایرانی اسلامی ادامه میدهد

با پا گذاشتن به دبیرستان بگونه ای جدی به ادامه ورزش می پردازد

با پا گذاشتن به دبیرستان خود را برای انتخاب زندگی آینده خود آماده می کند تا به دانشگاه یا موسسه ای عالی حرفه ای برسد

اویاد می گیرد به محیط زیست خود احترام بگذارد و از آلوده کردن آن (آب و زمین و هوا) بپرهیزد

 

این جوان ایرانی

با پا گذاشتن به دانشگاه یا موسسه ای عالی حرفه ای بگونه ای جدی به ادامه ورزش می پردازد

اویاد می گیرد به محیط زیست خود احترام بگذارد وبرای پاکی آن بکوشد

با پا گذاشتن به دانشگاه یا موسسه ای عالی خود را برای پیشه آینده خود آماده میکند

با پا گذاشتن به دانشگاه یا موسسه ای عالی خود را برای انتخاب همسری مناسب و تشکیل خانواده آماده میکند

 

با خروج از دانشگاه زندگی مستقل و جدید خود را آغاز میکند و چرخه جدیدی از زندگی ایرانی آغاز میشود

Nach oben