Niyayesh

 

 

Be nam e Xoda ye bàxshànde và mehr ban

 

Izàd e màn

 

Xoda ye jàhan và keyhan

Be nam e to ruz ra payan

Afàrànde ye in jàhan o an jàhan

 

Sogànd ke to i tànha afàrinànde

Sogànd ke to i nà zayide , nà zayànde

Sogànd ke to i bi xane , bi xanevade

 

Bi pedàr o bi madàr

Bi xahàr o bi bàradàr

bi doxtàr o bi pesàr

 

To pak i , to sàre

To shid o to mehr o to care

 

Xoda ye màn

 

To aqaz o to payan e ma (pàzir)

Be bàxsh o be amorz , ma ra (pàzir)

Neshan be dàh rah ra (pàzir)

Yar i be dàh , bi care ha ra (pàzir)

Pànah dàh bi xane ha ra (pàzir)

Sir kon gorosne ha ra (pàzir)

Be nushan teshne ha ra (pàzir)

Be pushan beràhne ha ra (pàzir)

Negàh ban bash Iran e màn ra (pàzir)

Negàh dar aberu ye ma ra (pàzir)

Be pàrdaz bedehi ha ra (pàzir)

Viran kon doshmàn e kisheman ra (pàzir)

àfzun kon sàr maye ha ra (pàzir)

Nist kon doshmàn e Iraneman ra (pàzir)

Neshan dàh rah e rast ra (pàzir)

Nà an rah e gonah ra (pàzir)

 

Negàh dar bimar i ha (pàzir)

Àz rah ha ye bàd , àz gonah ha (pàzir)

Negàh ban bash kish e ma àz sij ha (pàzir)

Bash bàraye xorak và nushabe ha (pàzir)

Bash bàraye pushak và xane ha (pàzir)

 

 Bash negàh ban e ma dàr ivàrz ha (pàzir) 

Bash tàn dorost i bàraye bimar ha (pàzir)

e xanevadeàm àz in sij ha (pàzir)Bash negàh ban 

 pàrto ye javid , dàr zendegi ye ma (pàzir)Bash negàh ban e

 

Xoda ye màn be bàr ma ra be an rah  (pàzir)

An rah i ke pish àz ma padash gereftànd (pàzir)

Xoda ye màn  negàh dar ma ra àz an rah   (pàzir)

an rah i ke fàrjam e bàd gereftànd (pàzir)

 

Be nam e to ruz ra aqaz

   to ra Xoda ye màn , sepas  

 

Bàraye doshmàn e Iran o kish

Del i sàxt be ma dàh manànde sàng

Bàraye dust ha ye Iran o kish

Del i nàrm be ma dàh mànànde bàrg

 

To ra sepas ke ma tàn dorost im

Ma juyànde o ma rast im

 Xoda ye màn niyayeshàm be pàzir 

Izàd e màn niyayeshàm be pàzir  

 

 Arya Bàhram

Màjid Bàhram beiguy 

 

Nach oben