چو ايران نباشد تن من مباد
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد
بيا تا همه تن به کشتن دهيم
مبادا که کشور به دشمن دهيم
دريغ است ايران که ويران شود
 کنام پلنگان و شيران شود

 

هرگز فرموشتان نمی کنيم

و هرگز فراموش نمی کنيم آنهايي که شما را به خاک و خون کشيدند

هرگز

هرگز آنها را نمی بخشیم/ موسیقی 

 

 

Nach oben