تلاش سیا  برای ساخت تسلیحات اقلیمی 

به نوشته روزنامه گاردین، دانشمند

 

اقلیم شناسی آمریکایی از این مساله ابراز

نگرانی کرد که سرویس های امنیتی

بودجه تحقیقات تغییرات آب و هوایی را

تامین میکنند تا دریابند چگونه م یتوان

از تکنولوژ یهای تازه برای ساخت

تسلیحات اقلیمی استفاده کنند. «الن

روبوک » از دانشمندان دانشگاه راتجرز

ایالت نیوجرسی آمریکا، خطاب به

سازما نهای مخفی دولتیا ز آنان خواست

حقیقت را درباره علاقه و فعالیت افراطی

خود در زمینه تحقیقات تغییرات آب و

هوایی بیان کنند. وی که در گزار شهای

درون دولتی پیرامون تغییر آب و هوا با

استفاده از مدل های کامپیوتری و با

تکنولوژ یهای پیشرفته بر روی پروژ ههای

پیچید های کار م یکند ادامه داد، از این

نگرانم که تکنولوژی های تغییرات آب و

هوا، به دست چه کسانی خواهد افتاد

هفته گذشته، آکادمی ملی دانش در

گزارشی دو جلدی، روش های متفاوت

برای بررسی تغییرات آب و هوایی را

بررسی کرد. این گزارش هزینه ای

معادل 600 هزار دلار داشته که

سرویس های جاسوسی آمریکا بخشی

از آن را پرداخت کردند. سازمان سیا،

مرکز تغییرات آب و هوایی و امنیت ملی

را در سال 2009 تاسیس کرد اما این

تصمیم انتقادهای بسیاری را از جانب

جمهوری خواهان در پی داشت. آمریکا

پیش از این در یک فرآیند تغییرات آب

و هوایی در طول جنگ ویتنام ابرها را

طوری بارور کردند تا مسیر اصلی برای

رساندن غذا به سربازان ویتنامی در

شمال این کشور آنقدر گل آلود باشد که

پیاده نظا مها نتوانند به آن جا راه یابند

Nach oben