Ce ziba àd Bàhar  

Ce ziba

Bad e gàrm e Bàhar i

Deràxt ha nàvazesh mi konàd

Bad e garm e Bàhar i

Tàn ha bidar mi konàd

Qonce ha ye ràng a ràng

Sàr bolànd mi konànd

Jàvane ha ye ziba , shokufe ha, buy e gol ha

Xod nàmayan mi konànd

Biyaban ha ye zàrd

Jame ye sàbz tàn mi konànd

Bàhar dàr juy e xoshk

Ab ràvan mi konàd

Baq ha ràng mi àndazànd

Bàrg ha ye sàbz , bàr deràxt ha

Ja mi àndazànd

Celcele ha avaz mi xanànd

Bàhar mi ayàd

Màrdom ha No ruz mi girànd

Xosro Shirin ha nàmayan mi shàvànd

Dàr xane ha shad i và sorur

Buy e gol o golab

Shirin i và kàbab, Sib o golabi

Holu va narengi , mive ha ye fàràng i

Sàbz i polo ba mahi

Dastan sàrayi

Bazi ha ye xub

Màst o shadan mi konàd

Ruz e lale va gol kàndàn

Ruz e tir e Aràsh và deràfsh e Kave i

Bàhar ce ziba àd, Bàhar e Iran i

 

Nach oben