Zàm gah mi resàd

Zàm gah mi resàd

Sàrd o sàrd o sàrd tàr

Ba bad ha ye sili zàn

Bad ha ye bi dàst o pa

Àshk var o Xàrashan

 

Shab e Celle resid

Jàshn e zayesh e Xor và shid

Jàshn e shàb ta ruz neshestàn

Peste và badam shekàstàn

 

Màn ce kar mi konàm?

Mi xanàm , mi nàvazàm

Rox siyah mi konàm

Bàr bam, atàsh mi konàm

 

Màn ce kar mi konàm?

Sàde bàr pa mi konàm

Jàshn ha ye ànar o àngur o bàrz gàr

Xub o xosh bàr pa mi konàm

 

Birun por àz bàrf àd

In pànbe ha ye asman i

Zàmin o kuh sepid ànd

Asman i xakestàr i

 

 

Màrdom ha mi ràvànd o mi ayànd

Ba jame ha ye dorosht o setàbr

Kolah ha ye gàrm o nàrm

Ba kàfsh ha ye bolànd

 

Dàrun e xane ye gàrm

Zoqal e atàsh i

Ba ba ye sàbz i

Kusk e nàmàk i

Mive ha ye ràng i

Làbu ye Tehran i

Zàm gah amàde

Zàm gah i Iran i

 

Nach oben