To nemune ye roshàn a i ye ràvan

Be roshàn a i reside , to madàr morde

Be jahan amade dar shàb i màh tabi

To tànha bidar o bidar shode

 

Nesheste zir e deràxt e ànjir

To ziba ye màn ; to shah zade  

Bàraye màrdom e bàrabàr

To dust e màrdom e azade

 

To ràhayànde ye màrdom ha

Àz càrxe ye rànj o màrg bàrde

To darànde ye càrx e ye rast i

Ru be xavàr , to rast i juy , àfdide

 

Bàrgàrd àfrazide , bàrgàrd  

                                                                                              

Nach oben