Ebrahim ; Ebrahim

 

To budi pedàr e kish ha

Pedàr e bot shekàn ha

Ràvànde be sàr zàmin e gom nam ha

ràhayànde ye màrdom àz kàj ràvi ha

 

To pànd guy e xub e màrdom ha

Bàraye kàr ha và kur ha

To zende mande dàr atàsh ha

To fàra xan, be dur i àz bot pàràsti ha

 

Be ahàng e Xoda ye jàhan ha

shàkibànde ye shàkibànde ha

Kard be dàst gerefti, ba tàrs ha

Bàraye gàlu ye pesàr i tànha

 

Be ahàng e Xoda ye jàhan ha

To saxti xane i ba sàng ha

bàraye in gom rah ha

To tànha dust e Xoda pàrast ha

                                                                                              

Nach oben