Bedrud , Xoda negàh dar e to , bedrud

Bedrud yar o yavàràm
Bedrud to mehr o delàm


Hàr ja ke ràvi
Dàr in jàhan e bozorg
Dàr màrz ha ye sorx
Posht e yek dàm e tond
Del be to mi daràm
Be to mi àndishàm

Bedrud, Xoda negàh dar to , bedrud
Dàr shàb ha ye xod baxtàn , To budi pàrto ye màn
Dàr shàb ha ye tànha i
Dàr shàb ha ye tàrs dashtàn , To budi saye ye màn

Be àndish be rahàt , nà be màn
Àfsorde nà bash , ke dur mi ràvi
Màn be dur i xu gerefte àm
Be dur i , be afsordegi rah yafte àm

To azad gàr e del e màn
To aqaz gàr e sorudàm
Dàr ràg ha ye xoshk e màn
Tànha To ràvan i , yavàr e màn

Bedrud ba àshk e màn , yar o yavàràm 

Bedrud to mehr dàr delàm , bedrud
 

                                                                                

Nach oben