zartosht


Zàrtosht

Dorud e màn bàr pàyam bàr e Iran i

Dorud e màn bàr nemune i digar i

Dorud e màn bar guyànde ye gohàr e kish

Dorud e màn bàr to ey Azàr baygan i

 

Dorud e màn bàr guyànde ye pendar goftar o kerdar e nik

Dorud e màn bar shid i dàr tarik i

Dorud e màn bàr to ey màrd e atàsh zay

Dorud e màn bàr noxost in Xoda pàràsti

 

Dorud e màn bàr to ey koshte be dàst e Turan

Dorud e màn bàr setare ye setare shenasi

Dorud e màn bàr to ey no zade ye xàndan

Dorud e màn bàr Shahname ye Ferdosi

                                                                                                      

Nach oben