موسیقی  

 

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

یکی از هویت های ملی ما موسیقی ماست . در اینجا باید دو مطلب را ذکر کرد

موسیقی از ساز بر می خیزد و هر ساز نیز ساخته دست مردم آن منطقه میباشد
 بدین ترتیب هر ساز یک هویت فرهنگی میدارد
 

مهم این است که سازهای دیگرکه هویت ملی ندارند وساخته و پرداخته ایرانی ها نیستند در این فهرست قرار نگیرند، چون هر سازی آوای خود را دارد و وقتی از موسیقی ملی سخن می گوییم باید موسیقی باشد که این موسیقی از آواهای این سازها می آید ،همانگونه که موسیقی ملی هند وچین بگونه ای دیگر است (چون نوا ها از سازهای دیگری می آیند) باید از سازهای ایرانی بهره گرفت و سازهایی که هویت آنها معلوم نیست بهره گیری نشود

جهانگردها به ایران نمی آیند تا موسیقی غربی بشنوند بلکه موسیقی بومی و ایرانی

 موسیقی های خارجی که در رادیو تلویزیون شنیده میشوند نبایس بیش از یک سوم همه موسیقی ها را در بر بگیرند و این یک سوم هم بایس از همه قاره ها و کشورها باشد و نه تنها اروپا و آمریکا 

 باید برای حفاظت از این سازها و ساخت آنها در سطح کشور کوشش کرد کاربا این سازهای ملی باید از ورود به دبستان تا خروج از دبیرستان تدریس شود
سؤال این است که آیا این کار دردبستان و دبیرستانها شده است یا نه ؟ و اگرجواب منفی است چرا نشده است ؟ این کار نه تنها سطح فرهنگی نوجوانان را بالا میبرد، بلکه ایجاد کار نیز می کند واز وقت تلف کردن جوانان نیز میکاهد
تدریس و یادگیری سازها و موسیقی ایرانی ازدبستان تا پایان تحصیلات دبیرستانی باید دربخش فرهنگی قانون اساسی جدید ذکر شود

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/03.html 3 نگاه کنید

 

Nach oben