Xodàt ra be bin

Xodàt ra dàr aine be bin

Ce kàs i ra be rast i dàr aine mi bini ?

Aya ru bànd i penhan bàr in rox mi bashàd ?

Aya in rox zesht àd ya ziba i ye xod ra mi poshanàd ?

In ceshm ha ra negah kon

Aya in ceshm ha ciz ha i ra dide ànd ke nà bayes mi didànd ? ya ke bayes mi didànd o nà didànd ?

Be in làb ha negah kon

Aya in làb ha i ànd ke soxàn ha ye bàs doruq gofte ànd ?

Làb ha i ke ba vajhe ha del shekàste ànd ya del shad kàrde ànd ?

Làb ha i ke ànduh và àshk bàr gune ràvan kàrde ànd ye làb xànd i bàr gune i avàrde ànd ?

Be in dàhan negah kon

Dàhan i ke lashe ha xorde àd ya ruze ye Xoda i gerfte àd ?

 

In ce kàs i àd ke dàr aine mi bini ?

Yek màrdom

                                                                       Arya Bàhram 

Nach oben