Màn mi xahàm bàraye bedrud guyi be pish e bozorg var , Emam Reza, àz Tehran be Màshhàd be ràvàm.

Vày besyar gàrm àd .

Màn mi danàm ke ivàrz i deraz và xàste kon mi bashàd .

Pàn, arezu ye didar e pak sàra ye ràh bàr e hàsht om e Shi'e , bozorg var , Emam Reza, hàme ye sàxt i ha ra be fàramush i mi separàd .

Rànànde hàme ra be sàvar shàvi fàra mi xanàd .

Gerd a gerd e xoder niz por àz màrdom àd .

Besyar i amàde ànd be xanevade ye xod bedrud be guyànd và bàrxi gerye mi konànd .

Màn nà mi danàm in gerye ha ye shad i ya ànduh àd ?

Bàrxi àz rah ràv ha niz bolànd bolànd mi xàndànd .

Bàrxi kadu và shirini avàrde ànd và be gàrdesh ràv ha mi dàhànd và gàrdesh ràv ha hàm ba làb xànd và sepas an ha ra mi girànd .

Pàn anha nà mi danànd an ha ra koja be gozarànd !!

Ranànde ba ceshm be donbal e hàm kar e xod mi gàrdàd và be gah nàmay e xod negah i mi konàd .

Hàme sàvar shode ànd (mi bashànd) pàn cànd ja hànuz tohi mi bashàd .

Yek zàn o bàcce dàvan dàvan mi ayànd, guy a bayes zàn bàcce ra be abeshtgà mi bord , anha niz sàvar mi shàvànd và dàr bàste mi shàvàd .

Ranànde xoder ra roshàn mi konàd và nàfir mi zànàd .

Hàme ye xoder ha ye digàr ba nàfir ha ye xod be u pasox mi dàhànd .

Xoder be rah mi oftàd và hàme kàs ha ye birun àz xoder kenar mi ràvànd .

Yek bare ava i bolànd mi shàvad và hàme shad mi shàvànd .

Màrd i hàme ra be goftàn e nam e bozorg var , Emam Reza, ràh bàr e hàsht om e Shi'e, và dorbu fàra mi xanàd và hàme hàm dorbu mi guyànd . 

Màrd e digàr i hàme ra be goftàn e nam e Mohàmmàd pàyam bàr e bozorg e Eslam và Dorbu fàra mi xanàd và hàme dorbu mi ferestànd .

Dorbu ye se om be xahesh e banu i ba pushesh e bashame bàraye Fateme ye bozorg var xande mi shàvàd .

In ha hàme neshan dad ke in ivàrz manànde ivàrz ha va gàrdesh ha ye degàr nà mi bashàd .

------------------

Se tàsu hàme dàr ivàrz mi bashim và hàr kàs bàraye xod kar i mi konàd .

Bàrxi ha ba ivàrz kon e kenar e xod gofte guyi mi konànd ta ivàrzeshan be negaheshan kutah be ayàd .

Bish tàr e an ha hàm zan ànd !!

Màrd ha ya xab ànd (mi bashànd) ya xod ra be xab mi zànànd ke àz anha porsesh i nà shàvàd và àz por guyi và deraz rude gi ha ye zàn ha ye xod azad bashànd !!

Màrd ha ye digar daresh mi àndazànd ya be xandàn e Qor'an ya nibig e niyayesh ha gàrm sàr ànd .

Goruh i degàr hàm ruz name và bàrgàle mi xanànd .

Jàvan ha hàm ba pàhàm ha ye xod be ahàng gush mi konànd .

Hàm kar e ranànde hàm nushabe và peste và porteqal pàxsh mi konàd.

Xoda pedàràsh ra be amorzàd, be rast i teshne àm !!

Màn hàm be kàs i kar i nà mi daràm , zira ke mi tàrsàm àgàr ba kàs i gofte guyi aqaz konàm nà tavanàm an ra payan be dàhàm !!

Màn omid mi daràm ke ma be zud i be ja i be resim và hàme kàm i birun be ràvim o gam bàr darim ; Payàm xoshk shode và kàm i dàrd mi konàd,

Guy a Xoda xahesh e màn ra shenid o pàziroft !!

Xoder be yek Kàbab xane nàzdik shod và istad và ranànde ba ava i bolànd  goft :

“Banu ha và kiya ha ye geram i , bàraye nàhar và nàmaz yek tàsu avam mi darid, bi rànj sàr e tàsu dàr xoder bashid ta ma dir be Màshhàd nà resim”.

Ranànde và hàm kar u tànha be polo Kàbab e raygan và xosh màze mi àndishànd !!

Hàme piyade shodànd.

Shomar i àz anha dàr zir e deràxt ha ye kenare gushe ha , xan e xod ra àndaxtànd o xorak ha ye xod ra àz tubre ha dàr avàrdànd và aqaz be xordàn kàrdànd .

Goruh i degàr be donbal e abeshtgà mi dàvànd !

Shomar i noxost be nàmaz xane mi ràvànd.

Goruh i hàm be su ye xorak xane mi ràvànd.

Vày besyar gàrm ad (mi bashàd)!!

Màn zir e deràxt i neshestàm và bàzma i ra ke madàr bàraye màn dorost kàrde bud àz tubre birun avàrdàm , pàn noxost yek dàhan duq e xonàk àz avànush nushidàm và xosh i bordàm, ja ye shoma tohi bud !!

Màn be cànd fàrnud dust nà mi daràm be xorak xane ha ye miyan rah be ràvàm:

1 Màn nà mi danàm ke javàr e xorak xane và xorak ha ce mi bashànd  

2 Màn shàkib a i ye dàr ràde istadegi ra nà mi daràm 

3 Gah e besyar bàraye kar ha ye degàr àz dàst mi dàhàm 

4 Xorak ha geran mi bashànd

 

Pàs àz avame i ranànde ye xoder nàfir nàvaxt, aresh in ke hàme be ayid màn mi xahàm be ràvàm !!

Hàme mi ayànd o bàr ja ha xodeshan mi neshànd và ba dorud o dorbu ha be rah mi oftim.

 

Màn besyar xàste àm (mi bashàm) , ashkar a duq màn ra gerefte àd (mi bashàd).

Ceshm e rast mi guyàd be xab xàste gi àz tànàt dàr be ràvàd và shad shàvi.

Ceshm e càp mi guyàd nà xab be in dur nàmay ha negah kon và xosh i be bàr.

Ceshm e rast niru mànd tàr bud và bàrànde shod !!

Hengam i ke màn ceshm ha ye xodàm ra baz kàrdàm asman tarik và nàzdik be shàb bud.

Ma dàr Màshhàd mi bashim .

Ma be ist ja ye xoder nàzdik mi shàvim và xoder mi istàd.

Hàme shad o xàste ànd (mi bashànd).

Hàr kàs mi xahàd zud tàr piyade shàvàd và be ràvàd , guy a digàr nà mi xahàd dàm i bish tàr dàr xoder bashàd, hàm an xoder i ke an ha ra ta be in ja avàrd.

Hàme hengam e piyade shàvi àz ranànde và ham kar u sepas gozari mi konànd và be anha xàste nà bashid mi guyànd.

Màn hàm piyade mi shàvàm, hàme ye tànàm dàrd mi konàd, be xod sogànd mi dàhàm degàr bish àz shesh tàsu ba xoder ivàrz nà ràvàm.

Besyar i àz dust ha và kàs ha ye xanevade ye ivàrz kon ha ceshm be rah istade ànd (mi bashànd), in ja và an ja gam bàr mi darànd.

In ja nehad i degàr mi daràd !!

Sàd ha màrd o zàn , bazar i ba ràftamàd , ba buy e gol ab, zàn ha ba bashame ye siyah và sàr gushe , màrd ha ba dàstar o fàràji ha ye ràng be ràng , sàbz o sefid o siyah, xiyaban ha por àz kàbutar.

Ceshmàm be pak sàra ye zàr i ye an bozorg var oftad và ceshm ha por àz àshk e shad i shod , del be tàpesh oftad o dàr del goftàm :

Dorud bàr to pedàr e bozorg var

Dorud bàr to pesàr e bozorg var

Dorud bàr to àz xanevade i bozorg var

Màn mehman e xàste ye to àm và àz rah i dur mi ayàm

Màn ra be pàzir , yari dàh e màn bash

                                                                                   

Nach oben