Mohàmmàdam bi pedàr bud

bi madàr

Mohàmmàdam tohi dàst bud

bi yar o yavàr

 

Nà amuxte i jàvan

Mohàmmàd e sàr gàrdan

Pàyam bàr e mosàlman

Ràh bàr i xàndan

 

Name ye to, name ye shid

Name to, nam e foruq

Xàdije ye tanha u ra did

Ba u soxan goft bi doruq

 

Dorud e Mohàmmàd bàr jàhan

Pàyam bàr e dorud

Ràh bàr e sàvar o ràvan

bàràye to mi xanàm sorud

 

Dàhar e tarik xane ye to

Xàdije ye hàmishe tànha

Jebrail yavàr e to

Àli bàradàràt. ba shamshir ha

 

To gom shode dàr mehr e Ayeshe

Xàdije koja , Ayeshe koja

Màn be to mi guyàm hàmishe

Omàr koja , Àli koja

 

To màrdom, to pàyam bàr

Be dan Àli bàraye to ce kàrd

bàraye màrdom e dàr be dàr

To daru o to dàrman o to dàrd

 

Nam e to nam e javid e màn

Àshk bàraye Fateme và Hàsàn

Nam e to àshk dàr ceshm e màn

Àshk bàraye Àli và Hoseyn

                                                                        

Nach oben