Bàrf ab mi shàvàd và digàr baran nà mi ayàd .

Neshane i àz bad e sàrd và suz dar nà mi bashàd (nà àd) .

Jàvane ha ye sàbz e kucàk ru ye deràxt ha ra mi binàm .

Màn ava ye zàndvaf ha và gonjeshk ha ra mi shenàvàm .

Vày gàrm tàr shode àd (mi bashàd)

Ma hàme ceshm be rah e Bàhar mi bashim ta be tàvanim xan e No ruz ra be àndazim .

Xor shid hàm kàm kàm be ma nàzdik tàr mi shàvàd .

Se mah pish paiz ba bàrg ha ye zàrd o narenji và sorx àz Iran ràft .

Zàm gah amàd o sàrma avàrd .

Ma pàtu ha va muze ha ra àz gànje và gànbo birun avàrdim .

Ma jarup ha ye pàshm i ra pushidim .

Konun Bàhar mi ayàd , ma be pish baz e No ruz mi ràvim và xan e sàbz e No ruz ra mi àndazim .

Sàbzi , sib , Sàmanu , sir , senjed , serke , siyah dane nà bayes àz xan e No ruz fàramush shàvànd .

Tàtri , pàyu , susàn , xushe , esfànd , aine , nibig e Xoda i , divan e Hafez, hàft sepàndar, cànd toxm e morq e poxte và ràng shode, gol ab và shirin i hàm dàr in xan i mi ayànd .

Baba No ruz và Hàj i piruz mi ayànd và maha ra ba ahàng ha và sorud ha shad mi konànd. Pedàr và madàr hàm be ma jàshni mi dàhànd.

Ma hàme jame ha ye sàbz o sefid o sorx i ra be tàn mi konim và pedàr hàm niyayesh và Esfànd dud mi konàd và bàraye in hàme bàxshesh ke Xoda be ma dade , sepas gozari mi konàd.

Bàradàràm xorak e ruz e No ruz ra ke Sàbzi polo va kuku sàbzi ba mast o xiyar mi bashàd ba nan o sàbzi và duq bàr ru ye xevan mi gozaràd.

Dàr in ruz ha dàb estan ha bàste mi shàvànd và hàme be didar e hàm và gàrdesh mi ràvànd:

Tànha yek hàfte in xan baz mi manàd .

Xordan i ha xorde mi shàvànd .

Gol ha hàm xoshk mi shàvànd .

Baba No ruz và Hàj i piruz hàm mi ràvànd .

Sepàndar ha hàm hàme ab mi shàvànd .

Ma dust ha i ra ke avam ce ha nà dide budim didar mi konim .

Besyar i àz kàs ha ye xanevade ra ke ma mah ha nà dide budim mi binim .

Ma hàme mi xorim o mi nushim o sorud mi xanim .

Ma hàme mi xàndim o mi gàrdim o fàqànd mi konim

Ce ruz ha ye xosh i ke mi ayànd !!

                                  Arya Bàhram                                  

Nach oben