Bi gane

Dàr bi gane gi ke sàrd àd
Hàme shàb ha và ruz ha
Bi gane con shàb o ruz
Bi gane con mah o àf tab
To mehr e màn mi mani
To yar e màn mi mani

Del e màn , mehr e màn
Màn xod ràhay nà mi konàm
Zende gi ba yar i bi gane
Dàr in ja nà mi konàm

To dàr xab e màn
Mehr àz no neveshti
Dastan ha ye gozàshte ye del ra
To taze neveshti

Àz to goftàn
Dàm foru bordàn àd
Be to residàn
Àz xod gozàshtàn àd

 

Be ay, be ay

Màn ra xu be dàh

Dàr mehr zistàn

Dàr mehr mordàn

 

Àgàr àshk dàr ru ye màn

Fàryad e niyaz mi bashàd

Pàs divane gi bàraye màn

Ràhidàn àz ràvan mi bashàd

 

Del e màn delàm mi manàd
Àgàr ce gah i nà mi daràm
Nà gozar be zanu oftàm
Bi to , fàrda nà mi binàm

Àgàr to nà budi
Ki àshkàm ra pak konàd ?
Àgàr to nà budi
Ki màn ra àz sayeàm ràhay konàd ?

Bi to màn e xàste
Màrd e geryan
Bi to , màn e bi ava
Dàr mehr to , bànde
 

                                                                   

Nach oben