Be ay o kenaràm be nesh
Dàr in bala
Bàr ru ye in tàxte sàng
Negah kon àz in bala
Be in kuh ha
Be in dàrre ha
Be deràxt ha ye sàbz shode; miyan e sàng ha
Negah kon be lab xàndàm, be lab xànd ha , ce bad aram i
Xor shid dàr bala ye sàr e ma be ma negah mi konàd
U pànbe ha ye xod ra in vàr an vàr mi konàd
Negah kon an shahin ra ke ba bal ha ye bolàndàsh àz ma negàh ban i mi konàd ; Negah kon be gol ha ye kucàk và ziba ye zir e payàt
In gol ha ye ràng a ràng
Sàng ha ye kucàk
Be màn negah kon be màn
Buseàm ra àrzesh be dar ke àz tàh e del mi ayàd
To ra dust mi daràm
In gofte àz del mi ayàd
In ra kuh ha niz mi danànd
In kuh ha ye bozorg o xod pàsànd
Negah kon be in kuh ha ye ziba
Siyah o narenj i , sefid o zàrd
Be asman ke ma nàzdik tàr be Xoda im , ceshm ha ye xod ra be bànd o u ra dàr yab
Ke u mehr àd pedar var
Mehr àd madàr var
Negah kon be in kuh ha ye ziba
tàxte sàng ha, dàrre ha
 

 

Nach oben