Vay Hàsan , Ay pesàr e Àli

To màrd e ashti và pak i

 

To àz xanevade ye pàyam bàr

Dàst e xub o rast e pedàr

 

Nam e to nam i Xoda i

To àz xanevade ye fàràji  

 

Vay to màrd e zàhr xorde

Ay Xak seporde dàr Màdine

 

To budi Zade dàr Ràmàzan

Nam e to neveshte dàr Qor’an

 

To i shah e bàxshànde

To soxàn gofti ba Mo’aviye

 

To pesàr e bozorg Àli va Fateme

To kashànde ye nàhal e Shi’e

 

To àz jàhan ràfti ba tàb o làrz

To budi ràh bàr e shuresh e sàbz

 

Nam e to nam e xub i và niku  

To rah goshay e shuresh e sorx 

                                                                                                                              

Nach oben