Yek ruz e baran i o màn tànha ye tànha

Yek ruz e baran i o màn ba àndishe ye to

Name ye màn , name be shah e màrd e màrd ha

Name ye màn , name ye yek del xàste be to

 

Noxost in moslem e ma

To bàradàr xande

Shohàr e hàm peyman

To Pedàr i mehr dade

 

Neshane ye delir i o jàvan màrd i

To Negàh ban e jan e pàyam bàr

Àz in àràb ha và in nà dan i

To Ja nesh e bàr dad e pàyam bàr

 

Àz to ce be guyàm

Ke goftàn i ha gofte mi bashànd

Be ay ta be shenàvàm

Sorud ha ye màn xande mi bashànd

 

Mehr e màn be to

Mehr e shen be kàvir ha

Mehr e màn be to

Mehr e càkke be dàrya ha

 

Ce be guyàm àz Fateme , àz karpic e u

Ce be guyàm àz Hoseyn , sàr e boride dàr xun

Ce be guyàm àz Hàsàn , jegàr e pare ye u

Ce be guyàm àz Àli , sàr i baz shode dàr xun

 

Negah e màn be negahàt , negah e màrd i dàrd dar

Negah e màn be negahàt , negah e del dade be yar

Negah e màn be negahàt , negah e ceshm i àshk dar

Negah e màn be negahàt , negah e zàm gah be Bàhar

 

Yek ruz e baran i và màn tànha ye tànha

Yek ruz e baran i và màn ba àndishe ye to

Name ye màn , name be shah e màrd o màrd ha

Name ye màn , name ye yek del xàste be to

                                                                                         

Nach oben