Pedàr amàd

Pedàr e màn

Ba mu ye Siyah Sepid

Dàst e suxte dàr Af tab

Rox i corukan

Dàst i làrzan

 

Dorud goftàm

Sàr tàkan dad

Ah i goft o neshàst

Pedar e man

 

Em ruz; Ruz i sàrd o baran i

Bàrg ha pànjàre ra nàvazesh mi konànd

Bad ha soxàn ha mi guyànd

To àz an ha ce mi dani ?

 

Pedàr xàste

Xàste àz kar o àndishe

Xàste àz ruz gar

Xàste àz tanha i

Pedàr e màn

In màrd e Xoda i

 

Em ruz

Ruz i sàrd o baran i

Baran pànjàre rox mi shuyàd

Bad guneàsh mi busàd

To xub mi dani

---------------------

Pedàr be xab ràft

Nà xab i zàm gah i

Ba dàhan i baz

In dàhan teshne ; gorosne

Ba tàn i xàste

Pedàr be xab ràft

 

Be xab o xosh be xab pedàr

Ba buse ye gàrm e màn

Bi kar o àndishe bash àz in ruz gar

Dàr Behesht i gozàr a

Pedàr e màn

Be xab o xosh be xab

 

Nach oben