Gol e kucàk e màn
Mehr e ziba ye màn
Màn e àfsorde mi miràm
Àgar to ra dàr gerye binàm

To vajhe ha ye ràvan dàr sorud e màn
Ràvan manànde xun o mehr
Name ye sorud e màn àz to
Sàbàd i àz gol e mehr

To ra dashtàn
Jàhan dashtàn àd
Àz nam e to goftàn
Goftàn àz pak i àd
Àgàr kenar e to bashàm
Tàrs i àz mordàn hàm nà mi daràm
To por kon hengam e màn
Gah e ànduh nà mi daràm

To gol e xoshkide ye màn
Be àndish be pàrànde ha ye pàran
Màn dàr ceshm e to mi binàm
Dàrd o ànduh e in o an

To sorud e ànduh e màn
Tàn e to vajhe ha
Dàr ru ye to, ràng e sorx
Shàrm àz àndishe ha

To mehr e àfsorde ye màn
Àgàr asan àd màn ra vel kàrdàn
Ràhay i to bàraye màn
Payan e màn

To ra dashtàn
Hàme dashtàn àd
Àz to goftàn
Jàhan goftàn àd
                                                                      

Nach oben