Siyah i ye shàb dàride shod

Tàng del i ha àz miyan ràft

Ràvan e Xoda i zende shod

Ànduh e jahan i , be dàr ràft

 

Pàyam bàr zende shod

Dàr avam i dàrd nak

Dàr tohi dàst i zende shod 

Àz madàr i bàs i pak

 

Madàr i dàst nà xorde

Dàr nà tàvan i , xosh i mi konàd

Pàyam bàr zende shode  

U jàhan àz shid por mi konàd

 

U zende shod ta

Kur bin a konàd

Ta ba nam e Xoda

Morde zende konàd

 

Bàr ab rah peyda mi konàd

Và an zàn e bi care

Panah peyda mi konàd

Zàn i ashofte , beràhne

 

Và màn àm bàs i negàran

U Xoda peyda mi konad

Và u dàr payan , dàr zir e baran

Màrdom anduh dar mi konad

 

Ba niyayesh ba Xoda

Màrg peyda shod

Siyah i dar asman ha

U ràvan e Xoda i shod

                                                                                 

Nach oben