Be yad mi avàri an ruz ra       

An ruz e ziba

An ruz e gàrm o af tab i

An ruz e kenar dàrya  

 

An ruz i  ke xor shid be ma làb xànd mi zàd

An ruz i ke ma ra ba dàst ha ye gàrm e xod nàvazesh mi kàrd

 

Be yad mi avàri an ruz i ke badàk e dàrya pàyam àz mahi ha ye gom shode mi dad?

Mahi gir ha negàran và ceshm be rah e và bi dad

Ava ye abxiz e dàrya bàray ma ahàng mi zàd

Ma ra be xab o fàramush i ràvan mi kàrd

 

An ruz i ke morq ha ye dàrya i àz ma nale mi kàrdànd

An ruz i ke pesàre ma àz zir e shen ha

In shen ha ye hezar o hezar sal dar

Sàng o gush mahi ànbar mi kàrd

 

An ruz i ke asman ab i tàr àz hàmishe bud o pànbe nà dasht

An ruz i ke asman ba dàrya màrz i nà dasht

An ruz i ke xamush i ra abxiz e dàrya mi shekàst

An abxiz ha ye ziba sim i mi gàsht

 

An ruz ke ma hàr dàm ra mi ceshidim

An ruz i ke bad e gàrm, mu ha ye to ra manànde màn pàrishan mi kàrd

An ruz, ruz e ma bud ,

ruz e ma se ta

ruz e kenar dàrya

 

 

Nach oben