آقایان محترم:

نمایش دادن سرخپوستان امریکا به عنوان مردمی وحشی و بی فرهنگ، در دوران نخستین هالیوود انسانی نبود، ولی با توجه به تبلیغات رسمی و در دسترس نبودن اطلاعات تاریخی و فرهنگی درباره آنان، قابل درک بود. هیچ تاریخ نبشته ای وجود نداشت، هیچ ارتباط فرهنگی و هیچ آمیزشی میان دو فرهنگ وجود نداشت که اثبات راه خطای هالیوود یا اثبات عمدی بودن توهین به فرهنگ سرخپوستان باشد. بزودی هالیوود به خطای خود پی برد و برای جبران آن کجروی ها به ساختن فیلم هایی مانند "رقص با گرگها" و بسیاری فیلم های دیگر در تجلیل از فرهنگ بومی امریکا پرداخت.

نمایش دادن سیاهپوستان امریکا به عنوان مردمی بی تمدن و آموزش ناپذیر در طی دوران نخستین هالیوود انسانی نبود، ولی با توجه به میراث استعماری باقی مانده در آن زمان و در دسترس نبودن اطلاعات تاریخی و فرهنگی درباره آنان، قابل درک بود. هیچ ارتباط فرهنگی و هیچ آمیزشی میان دو فرهنگ وجود نداشت که اثبات راه خطای هالیوود یا اثبات عمدی بودن توهین به فرهنگ افریقایی باشد. بزودی هالیوود به خطای خود پی برد و برای جبران آن کجروی ها آغاز به ساختن فیلم هایی مانند "حدس بزن کی به شام می آید" و بسیاری فیلم های دیگر در تجلیل از فرهنگ سیاهپوستان امریکا پرداخت.

نمایش دادن ایتالیاییان امریکا به عنوان گانگسترها، در دوران نخستین هالیوود انسانی نبود، ولی از آنجا که مافیای امریکا ریشه در سیسیلی ایتالیا داشت و برخی اشرار ایتالیایی به امریکا راه پیدا کرده بودند، قابل درک بود. امریکایی های ایتالیایی تبار به تاریخ، دین و فرهنگ مشترک با امریکاییان افتخار می کردند و نزدیک به همه مهاجران ایتالیایی تبار امریکا مردمی سخت کوش و قانونمند بودند که در همه رشته های بازرگانی، دانش و هنر به برجستگی رسیده بودند. بزودی هالیوود به خطای خود در تبلیغ نقش های منفی برای ایتالیایی تباران پی برد و برای جبران آن کجروی ها آغاز به تجلیل از ایتالیا و ایتالیاییان در فیلم ها پرداخت.

اما، دروغ پردازی درباره فرهنگ ایرانیان در فیلم 300، به هیچ وجه قابل درک نیست. بسی تاریخ نبشته درباره امپراتوری پارس و ایران باستان وجود دارد، در دسترس است و حتا در مدرسه ها تدریس می شود. اینکه میراث فرهنگی ایران بر زندگی همه مردم جهان در طول تاریخ اثر گذاشته است جزو اطلاعات عمومی به شمار می آید. خردمندی و انساندوستی ایرانیان در دورانی که رویدادهای فیلم در آن رخ می دهد، نه توسط خود ایرانیان، بلکه توسط رقیبان و دشمنان آنان گزارش شده است. اینکه فرمانروایان خردمند و آزاداندیش ایران به دشمن، نه برای اشغال خاک آنها بلکه برای ایمن سازی مرزهای خود حمله می کردند، هرگز به کشتار و غارت و برده گیری که عرف زمان بود دست نمی زدند، و همت آنها در آزادسازی مردم در بند در افسانه های ملتها راه یافته است. آنها به ملتهای شکست خورده اجازه می دادند باورهای خود را داشته باشند، آیین های خود را پیروی کنند، جامعه خود را خود اداره نمایند و حتا فرمانروایان را بر آنان تحمیل نمی کردند. یونانیان و اسپارتیان همیشه فرمانروایان ایران باستان را گرامی می داشتند و از روش مدیریتی آنان سرمشق می گرفتند. افزون بر آن، اسپارت تقریبا̊˝ همیشه از ایران کمکهای مالی و نظامی دریافت می کرد و در برابر تجاور یونانیان و مهاجمان دیگر محافظت می شد. مرد خشن و بی رحمی که شما به نام خشایارشاه معرفی کردید، در واقع، بگفته خود یونانیان و اسپارتیانی که در فیلم از آنها کاریکاتوروار تجلیل کرده بودید، مردی متین، خردمند و دادگر بود. چرا را دور بروید؟ به جامعه اقلیت ایرانیان در امریکا را بنگرید که تحصیل کرده ترین، موفق ترین، قانونمندترین و فعال ترین هر جامعه مهاجر نسل اول در امریکا هستند. از اصالت فرهنگی ایرانیان، که شما حتا فراموش کردید در فیلم نشان بدهید، همین کافی که فرمانده نیروی دریایی ایران در این جنگ یک زن بود.

با نمایش دادن یکی ازمتمدن ترین و بافرهنگ ترین ملت های تاریخ بشریت، که جامعه جهانی مدیون تاثیراتشان بر پیشرفت تمدن و دانش و هنر است، به عنوان یک قوم وحشی مهاجم نمی توانسته به دلیل نبودن اطلاعات تاریخی یا عدم ارتباطات فرهنگی بوده باشد. باید انگیزه دیگری را جستجو کرد. از دید بازرگانی و سودجویی، به علت تبلیغات زیادی که اکنون درباره ایران می شود، بخت موفقیت هر فیلمی که خوب ساخته می شد با این فیلم برابر می بود و نیازی که اهریمن سازی ایرانیان نبود. بنابراین، این پرسش باقی می ماند که انگیزه (یا پول) پشتیبان تولید این فیلم چه بوده است؟ من بر این باور هستم که نفوذ کسانی که سرمایه تولید این فیلم را تامین کرده اند بایستی که تاثیرگذار بوده باشد.

این نمی توانسته پول یونانی بوده باشد، زیرا یونانیان مردمی بسیار بافرهنگ هستند و هرگز کوشش در تحقیر فرهنگ و ملت هایی که همیشه مورد ستایش آنها بوده نمی کنند.

این نمی توانسته پول اسراییلی باشد، زیرا آنها همیشه فرهنگ باستانی ایران را ستایش کرده اند، به ویژه خشایارشاه، بایک همسر اسراییلی، نوه کورش بزرگ که یهودیان را از بند رهایی داد و در تورات از او تجلیل شده و او بود که نخستین منشور حقوق بشر تاریخ را صادر نمود.

این پول نومحافظه کاران امریکا نیز نمی توانسته باشد. وقتی آنها به ثروت کشورهای عرب برای اجرای برنامه های علیه ایران دسترسی دارند، دلیلی ندارد پول خودشان را هزینه تبلیغات منفی کودکانه کنند.

تنها کسانی که باقی می مانند، دولتهای نفت خیز و ثروتمند عقده دار همسایه ما هستند. هنگامی که چیزی برای افتخار کردن وبه رخ کشیدن نداشته باشید، کوشش درتحقیر دیگران که "دارند" می کنید. فرهنگ بزرگ ایران همیشه آزارشان داده است. آنها همیشه پول بادآورده خود را برای خنجر زدن به ایران از راه تشویق شیطنت علیه ایران، ایجاد ناآرامی های قومی، ادعاهای موهوم سرزمینی، تلاش در تغییر نامهای تاریخی با رشوه دادن، و نفوذ دادن تروریست ها به مناطق منافع ملی ایران، بکار می برند. اینگونه فرمانروایان هستند که همیشه آمادگی دارند ثروت ملت خود را برای توهین به ملتهایی که چیزهایی دارند که آنها نمی توانند داشته باشند، هزینه کنند. چالش برای تولیدکنندگان فیلم 300، اکنون این است که نام راستین پشتیبانان مالی خود را افشا سازند.

از همه اینها که بگذریم، سودجویی بوسیله دروغگویی، وارونه سازی واقعییات، تحریف تاریخ و در نتیجه فریب دادن جامعه ای که اعتماد می کند، کاری بسیار زشت و ناپسند است.

کورش زعیم

یک فعال سیاسی ایرانی    

تهران-21 اسفند 1386

 

Nach oben