Negah kon , negah kon , negah
In gerye ha ye màn àd
Gerye ha ye màrd i àfsorde
Àfsorde , dàr arezu ye pànah

Yek shàb dàr kenar e to
Yek shàb e bi dàrd
Yek shàb e bi to
Shàb i aram , shàb i sàrd

Negah kon , negah kon , negah
In ava ye màn àd
Ava i bi ava
Àz avare i bi pànah

Negah kon , negah kon , negah
Mi miràd sàr àfrazi ye màn
Sorud o ava
Mi miràd sàr àfrazi ye màn
Xàste o bi pàrva

In del e xàzan dar e màn
Baq e àfsordegi , pàrishan i
Sorud e màn , nà yek sorud e ziba
Nale ye dàrd o bi zàban i

Negah kon , negah kon , negah
Del e màn mi shekànàd
To nà mi xahi be bini
In del e màn àd bàr sini

Be xod ràhayi mi àndishàm
Àgàr ceshm e to binàm
Omidàm ke nale ye màn
Dàr delàt nà binàm

To mehr e javid e màn
To gol e sorx e màn
Be ay be pish e màn
Ke ràng e degàr nà mi binàm
 

                                                            

Nach oben