Paiz ba ziba i ha ye xod, ba bàrg ha ye ràng i , zàrd o narenj i và xorma i mi ayàd.

Bad i xonàk mi vàzàd , bayes jame ha ra kàm kàm ja be ja kàrd .

Nime ye do om e sal mi resàd va ma ceshm be rah e Mehr gan mi bashim .

Ma mi xahim ke tateli ye Mehr gan ra be àndazim.

Tab gah ràft và Xor hàm digàr tab o tàvan nà mi daràd và tàn o ru gàrm nà mi konàd.

Shesh mah pish àz Paiz bàradàr e u Bàhar ba bàrg ha ye sàbz e xod mehman e ma shod và No ruz amàd.

Bàraye u hàm ma tateli àndaxtim và hàme ciz e xosh buy o xosh màze hàm bàr ru ye an gozashtim.

Ba dust ha i ke ma avam ce ha nà dide budim didar kàrdim.

Besyar i àz kàs ha ye xanevade ra ke ma mah ha nà dide budim didim.

Hàme neshestim o xordim o nushidim o sorud xandim.

Hàme xàndidim o gàrdidim o fàqànd kàrdim.

Konun Mehr gan amàd.

Pàs àz shesh mah dur i àz bàrxi dust ha và kàs ha ye xanevade ma hàm digàr ra mi binim . Hàme ba hàm tateli ye 

àrqàvan i ye Mehr gan àndaxtim và bàr ru ye an shaxe ha i àz Sàrv và Murd và Gàz và bàrg e Avishàn và dàr piramun e 

an atàsh dan ba esfànd và Ànjuj và Bostàj và sokre i por àz ab o gol ab và aine và gol ha ye Bànàfshe và Naz buy 

gozashtim

Madàr và xahàr hàm hàft mive ye tateli ye Mehr gan, aresh: àngur e sefid , ànar , torànj , beh , xormalu , ànjir , àzgil ra 

avàrdànd. 

Màn hàm avànd e ajil e hàft dane (gerdu , peste , badam , gerdoq , noxod ce, ràzut và ànjir e xoshk ra avàrdàm

Ma hàme jame ha ye zàrd o sorx o bànàfsh ra be tàn kàrdim và pedàr hàm niyayesh và esfànd dud mi konàd và bàraye in

hàme bàxshesh ke Xoda be màrdom dade, sepas gozari mi konàd .

In yek tateli ye Iran i mi bashàd và ma be xod mi balim

Bàradàràm xorak e ruz e Mahr gan (Ba ye mehr gan) ra ke àz hàft dane ye gàndom, jo, berenj, noxod, màrjomàk, màcàk 

và àrzàn mi bashàd ba nan o sàbzi và duq bàr ru ye xevan mi gozaràd.

Dàr in ruz ha dàb estan ha baz mi shàvànd và hàme ye dust ha hàm digar ra pàs àz hàfte ha mi binànd

Ce ruz ha ye xosh i ke mi ayànd !!

                                                                          

Nach oben