Af tab ba jan e kàm o xàste

Bad e xonàk; Bad e jaru kon

Bàrg ha ye zàrd o sorx

Sàbz o narenj i

Xàzan mi bashad

Xàzan e Iran i

 

Deràxt ha jame mi àndazànd

Bàh bàh, ce buy ha i

Bu ye portoqal o ànjir o beh

Ba ànar o xormalu và xàrboze

Xàzan mi bashàd

Xàzan e Iran i

 

Zàng e dàb estan o xànde ye kudàk ha

Bàrge ha ye ràng i

Dust ha ye no in

Dad o fàryad e forushànde ha

Kar dàr bazar ha,

Dàr Kashan ànbub mi shuyànd

Ba fàryad o shad i

Shab ha ye dastan xani

___________________

Mehr gan mi resàd

Ba an hame ziba i

Ba an hame bozorg i

Mah e Mehr gan

Mah e jàshn e bàrz gàr

Mah e jàshn e Azàr

Mah e jàshn e setare

Mah e nàbàrd e Kave và Fereydun

Ari Xàzan mi ayàd

Xàzan e Iran i

 

Nach oben