Àgàr nam e to

Kàrbàla xane ye to

Ba ceshm i baran i o sorx

Ma hàme sàr baz e siyàh e to

 

Setare ye Xoda dàr kàrane ye asman

To budi xanànde ye Qor’an

Sàr baz e sàr bàha dàh

To bàraye in jàhan và an jàhan

 

Pàyam bàr bozorg e ma àz to

Doshmàn e Eslam , doshmàn e to

bàr pa gàr e fàrman be kar e nik

Dust e Eslam àd , dust e to

 

To i fàrnud e Xoda

Posht i ban e kish e Xoda

Kàrbàla ja ye koshtar e to

To pesàr e fàrnud e Xoda

 

Amuzànde ye delir i

Nemune ye pay dari

Shah zade ye koshte ha

Fàrman bàr e Xoda i

 

Pedàr e fàrnud ha ye Xoda i

To dàr in janeman , kulak kàrdi

Piramun e to dust ha ye bi peyman

To i , pak gàr e nam e Hàsàn và Àli

 

To nesheste bàr shane ye pàyam bàr

To payànde ye kish e pàyam bàr

To pedàr morde ye pedàr morde ha

To àz xanevade ye pàyam bàr

 

To bozorg var

Pesàr e bozorg var

Baz dar àz kar e bàd

To pedàr e bozorg var

 

To xod ràh bàr

Pesàr e ràh bàr

Istade dàr bàrabàr e setàm và zur

Pedàr i ràh bàr

 

Fàrman bàr e pedàr

Àz dàrd o ànduh shekàste kàmàr

Koja àd Moslem yar e peyman dar e to

Sàr boride , bàr neyze ye tàr

 

Bang e nàmaz dàr gushàt

Bar e Eslam hàme bàr dushàt

Nam avàr e to Jebrail

Ceshm bàr ab , ab nushàt

                                                                  

Nach oben