Ce ruz i

In ruz e baran i

Màn dàr posht e pànjàre

Ceshm be rah

Pàrishan

Ba ceshm e baran i

 

To jan o ràvanàm  

Tànha yek pàyam mi daràm

 

Dàr xane nesheste àm

Dàr xane be yad e  to

Dàr baq gol mi kànàm

Dàr baq be yad e to

 

Be asman mi negàràm

Ràng e ceshmàt

Dàr miyan e àbr ha

Ru i ziba mi binàm

 

Be asman mi negàràm

Be Xor shid

Rang e pustàt

Rang e muyàt

 

To jan o ràvanàm 

Tànha yek pàyam mi daràm

 

To cera ye zendegi ye màn

Manànde ahàng dàr sàr e màn

Be omid e to bàr mi xizàm

Be omid e to be xab mi ràvàm

Bàraye to Zendegi mi konàm

Aya màn divane àm?

 

Ce tàrs i àz tond bad  

To ke dàr posht e màn i

Ce tàrs i àz shàb e siyah  

To dàr kenar e màn i

 

Buse ye to shirin tàr àz àngobin

Ce ceshidàn i in àngobin

Mu ye to xàrmàn e kar e màn

Ce xosh xabidàn dàr in xàrmàn

 

Tànha yek pàyam mi daràm

to ke an ra xub mi dani

Màgàr shiva tàr àz màn dide i?

Be nàvaz bàray ahàng e zendegi

 

To yar o yavàr e màn

Hàr koja ràvi

Hàr ce dur bashàd

To ba màn i

 

Be xànd ta màn bexàndàm

Be guy ta be guyàm

Màn ke dàr dàrun lalàm

To Negah kon ta negah konàm

Màn ke dàr dàrun kuràm

Zende beman

Ta zende bemanàm

Màn mi àndishàm

Aya màn divaneàm?

 

to yar i, in ja và an ja

In jàhan o an jàhan

Ma bàraye hàm in ja im

Ma ba hàm an ja mi ràvim

Nach oben