Pesàr e xubàm,

Màn hic gah ruz i ra ke madàràt be màn goft to be shekàm e u làgàd mi zàni àz yadàm nà mi bàràm , guy a to ba an tàn e kucàkàt jayàt tàng shode bud và to mi xasti zud tàr birun be ayi , an avam ke màn dàst bàr shekàm e madàràt mi gozashtàm và jonbesh ha ye to ra marag mi kàrdàm, an avam i ke màn gush bàr shekàmàsh mi gozashtàm ta ava i àz to be shenàvàm.

Màn hic gah hengam i ke madàràt goft hengam e residàn e to mi bashàd và u ra be bimar xane bordàm àz yadàm nà mi ràvàd ; Ce dàryaft e shegeft avàri bud , shadi và tàrs hàm gah , pàs àz mah ha shàkibesh và ceshm be rah i

Màn hic hengan fàramush nà mi konàm ke dàstàm dàr dàst e madàràt bud và tànha govah e dàrd o nale và fàryad e u budàm và xod ra na tàvan tàr àz hamishe mi didàm , hic kar i joz xày pak koni ye pishan i và del dari và goftàn e vajhe ha ye istade gi và pay dari àz màn bàr nà mi amàd.

Ari, an gah dàr yaftam ke màrd budàn ce aresh mi dàhàd , sàng e zir e asya ce cim mi dàhàd , tànha an hengam bud ke màn dàr yaftàm madàr budan ce arzesh i mi dàhàd

Tànha an hengam bud ke màn dàr yaftàm cera pàyam bàr an gune Xàdije ra dust mi dasht,

Tànha an hengam bud ke màn dàr yaftàm cera u dàst e Fateme ra mi busid, zira ke jàhan be ràst i zir e pa ye madàr àd (mi bashàd)

Màn hic avam fàramush nà mi konàm ke noxost in bar ava ye gerye ye to ra shenidàm , guy a mi xasti be guy i cera ma in hàme sàxt i be to dadim !

Màn hic hengam àz yad nà mi bàràm ke to ra pak dàr parce i sefid và xosh buy dàr aqush gereftàm , yek màrdom e kucàk ba sàr i kucàk, ba dàst ha i kucàk, ba naxon ha ye kucàk , ba pust i nàrm o gàrm và ceshm ha ye màn àz shad i por shod

Tànha cànd vaj i ke bàr zàban e màn amàd in bud :

Nà mi bashàd Xoda i joz Xoda ye yek gane , be rast i ke hàr no zade , yek shegeft i mi bashàd 

To màn ra be yad e Esmail dàr dàst e Ebrahim avàrdi

To màn ra be yad e Hàsan dàr dàst e Àli avàrdi

To màn ra be yad e Hosàyn và no zade ye u avàrdi và àshk dàr ceshm ha ye màn por shod àgàr ce in àshk e shad i nà bud.

Nàmaz an shàb nàmaz i degàr bud

Nàmaz i por àz sepas , bànde gi , oftadegi

Màn fàramush nà mi konàm ke hàr tàb e to , tàb e màn bud

Ce shàb ha i ke màn và madàràt dàr bimar xane ta bamdad be sàr avàrdim và shad àz tàn dorost i ye to be xane ràftim

Màn fàramush nà mi konàm noxost in bar ke vajhe ye baba àz dàhanàt birun amàd

Noxost in bar ke ba hàm bazi kàrdim

Noxost in zay ruzàt ra jàshn gereftim

Noxost in bar i ke ba hàm ba guy bazi kàrdim

Noxost in ruz ha ye gàrdesh ba to ba hezar tàrs o làrz

Noxost in ruz ke ma ba to be dàb estan ràftim o bàr gàshtim

Màn fàramush nà mi konàm ke ce tàrs i dashtàm to xodàt tànha be dàb estan be ràvi và be ayi

Noxost in bar i ke to dust ha ye xodàt ra be xane avàrdi

Noxst in bar i ke to tànha be ivàrz ràfti và màn àz tàrs aramesh nà mi dashtàm

Konun ke màn xod ra dàr aine mi binàm

Pust i corukide , mu ha i sefid , be to mi àndishàm

Konun ke to be donbal e zende gi ye ayàndeàt mi ràvi

Konun ke to be donbal e kar o pul o zàn e xod mi ràvi

Be dan ke màn hàmishe beh tàr in ha ra bàraye to mi xastàm và mi xahàm

Màn mi danàm ke bàrxi avam ha to àz màn gele dar budi

Màn mi danàm ke to màn ra sàxt gir mi danesti

Àgàr ce in ha ra tànha to hengam i dàr mi yabi ke to xodàt pedàr shavi

Zira ke màn manànde bish tàr e pedàr ha

To ra àz jan e xod bish tàr dust mi daràm

Màn in ha ra mi nevisàm ke to be dani

Ke to fàramush nà koni

Ke pedàr mi dari

                                                                

Nach oben