هر کسی حق دارد کسی را به دلیل آنچه که میگوید یا فکر می کند یا عمل میکند دوست نداشته باشد ولی حق ندارد از کسی به دلیل آنچه میگوید یا فکر میکند یا عمل میکند نفرت داشته باشد

دوست نداشتن با نفرت داشتن دوطرز تفکر متفاوت و تصمیم برای زندگی میباشند

 

کسی که امروز مرد هست میتواند سال آینده یک زن باشد یا برعکس

کسی که امروز یهودی هست میتواند سال آینده مسلمان باشد یا بر عکس

کسی که امروز ترک هست میتواند با تلاش یک فرد آلمانی شود یا بر عکس

کسی که امروز فردی بسیار متعصب هست میتواند سال آینده فردی لیبرال باشد یا بر عکس

 

 تنفر فقط تنفر می آورد و تنفر مرگ می آورد و ویرانی

تنفر به هیچ کس کمکی نمی کند خصوصآ مرده ها و خانواده های آنها

 

حقیقت و حقوق بایس حقیقت و حقوق بمانند و ما بایس همیشه در کنار کسانی بمانیم که در جامعه ضعیف ترین و صدمه خورده ترین و بازندگان هستند ولی این یک مسئله و گفتگوی دیگرست

 چرا ما از جنگها و حونریزیها و بدبختی ها وفقر درس نمی گیریم ؟؟ 

در آخر یک روز یا بعدآ بایس دو بازنده در پشت میز مذاکره برای صلح مداوم بنشینند

 

ما حق داریم از یک نفر  برای دین او و فرهنگ او و نوع زندگی او انتقاد کنیم ولی این انتقاد نبایس از روی تنفر و نفرت و کوچک کردن او باشد بلکه از راه منطق و روشن گرایی و راهنمایی و علاقه برای پیدا کردن راهی برای زندگی مسالمت آمیز همه با هم

 

خود بینی و غرور دینی و نژادی و قومی بی دلیل اینجا هیچ جایی ندارد   

                                مجید بهرام بیگی                                                                            

 

Nach oben