Xoda àz hàme ciz o kàs bàr tàr àd

Izàd àz hàme ciz o kàs bàr tàr àd

 

Govah i mi dàhàm màgàr Izàd e jàhan , Izàd i nà mi bashàd

Govah i mi dàhàm màgàr Xoda ye jàhan , Xoda i nà mi bashàd

 

Govah i mi dàhàm ke Mohàmmàd pàyam bàr e Xoda àd

Govah i mi dàhàm ke Mohàmmàd pàyam avàr e Izàd àd

 

Govah i mi dàhàm ke Ali àd , ja nesh e Xoda bàr màrdom ha  

Govah i mi dàhàm ke Ali àd, ja nesh e Izàd bàr màrdom ha  

 

Be shetabid bàraye Nàmaz

Be shetabid bàraye Nàmaz

 

Be shetabid bàraye rast gar i

Be shetabid bàraye rast gar i

 

Be shetabid be su ye beh tàrin kar ha

Be shetabid be su ye beh tàrin kar ha

 

Hàm an a ke Nàmaz bàr pa shod

Hàm an a ke Nàmaz bàr pa shod

 

Màgar Xoda ye jàhan , Xoda i nà mi bashàd

Màgar Izàd  e jàhan , Izàd i nà mi bashàd

 

Xoda àz hàme ciz o kàs bàr tàr àd

 

----------------------------------------------------

Be nam e Xoda ye bàxshànde và mehr ban  

Setayesh Xoda ye jàhan ha ra ke Xoda i bàxshànde va mehr ban àd

Xoda i ke dara ye ruz e keyfàr àd

Xoda ye màn tànha to ra mi pàràstim va tànha àz to yar i mi juyim

Ma ra be rah e rast rah nàmay

Rah e kàs ha i ke be an ha bàxshesh kàrdi

Nà rah e kàs ha i ke be an ha xàshm kàrdi , nà rah e gom rah ha

 

----------------------------------------------------

Be nam e Izàd e bàxshànde và mehr ban

Be guy ke u Xoda ye yek ta àd  

Xoda i bi niyaz và ma be u niyaz

Xoda i ke nà fàrzànd mi daràd và nà fàrzànd àd

Izàd i ke nà manànde và nà hàm ta i mi daràd

------------------------------------------

Izàd e màn,dàr in jàhan và an jàhan be ma nik i kon , Xoda ye màn , ma ra àz shekànje ye duzàx dur negàh dar

-------------------------

Pak àd Xoda ye bozorg e màn và u ra sepas mi guyàm

------------------------

Pak àd Izàd e bolànd paye và u ra sepas mi guyàm

-----------------------

Pak àd Izàd, setayesh vijhe ye u , Izàd i màgar u nà mi bashàd , u bozorg tàr àz an àd ke be tàvàn àz u goft

----------------------

Govah i  mi dàhàm hic kàs shayeste ye pàràstesh màgar Xoda ye yek ta nà mi bashàd và ànbaz hàm nà mi daràd

 

Govah i mi dàhàm Mohàmmad bànde và ferestade ye u mi bashàd

 

Xoda ye màn , dorud guy bàr Mohàmmàd và xanevade ye u

 

Dorud bàr to , payàm avàr e Xoda, bàxshayesh và àfzun i Xoda bàr to bashàd

 

Dorud bàr ma và hàme ye bànde ha ye shayeste ye Izàd

 

Dorud bàr nàmaz gozar ha , bàxshayesh và àfzun e Xoda bàr shoma ha

 

Arya Bàhram

 

Nach oben