Ba hàm

Tànha mi tàvan zende gi kàrd
Bi to nà mi shàvàd
Del e màn e àfsorde
Mi shàvàd fàramush shàvàd?
 

Bi to yek sorud gàr
Vajhe peyda nà mi konàd
Del e ànduh dar e màn
Àshk peyda nà mi konàd

Pàrva và mehr e màn
Posht e pànjàre ye to
Àfsorde gi ye màn
Shàb e tarik e to

To ra peyda kàrdàn
Xod peyda kàrdàn àd
Be to residàn
Be xod residàn àd

Yek i ba to budàn
Kar e asan i nà bud
Degàr degàr gun kàrdàn
Kar e maha nà bud

Tànha mi tàvan zende gi kàrd
Bi to nà mi shàvàd
Del e màn e àfsorde
Mi shàvàd fàramush shàvàd?

                                                                                                                                     

Nach oben