Hic nàmaz i beh tàr àz nàmaz e bamdad nà mi bashàd ; Hengam i ke to bàr mi xizi , shayàd xàste bashi pàn to bàr mi xizi và to mi dani bàraye ce bàr mi xizi , to dàst o roxàt ra mi shuyi ke to pak be didar e dust e bozorg e xodàt be ràvi 

Hengam i ke to vajhe ha ra bàr zàban mi avàri , dàr an aramesh e shegeft àngiz , hàr vajhe be del mi neshàd

Dàr an hengam to dàr mi yabi ce àndaze kucàk và na ciz và ce àndaze niyaz mànd mi bashi .

Dàr an hengam to dàr mi yabi ce àndaze xosh bàxt mi bashi ke in dàm ha ra ba tàvan posht e sàr mi gozari

Nàmaz e kutah payan mi girid và fehrest e bozorg i àz xaste ha và niyaz ha bàr zàban mi ayàd , yek i pàs àz digàr i và in shàrm avàr àd , nà bàraye dust e bozorg e màn , bàraye xod e màn và àn hàm hàr ruz và hàr ruz

Avaz e gonjeshk ha hàm bolànd mi shàvàd , guy a an ha hàm nàmaz mi xanànd và bala amàdàn e Xor shid ra dorud mi ferestànd

Ari hic nàmaz i beh tàr àz nàmaz e bamdad nà mi bashàd , àgàr u be xahàd

Arya Bàhram

                                                                                                         

Nach oben