No zade i dàr sàbad bud

Sàbad i kohne dàr rud

 

Madàr i geryan o pàrishan

Xàste, ashofte, hàrasan

 

Jàvan i bozorg shod dàr kax

Kax i bi ràvan, bi Xoda, div lax

 

U atàsh i did dàr biyaban

Ava shenid àz bute i foruzan

 

Màn Xoda ye to àm và màn be pàràst

Ke in bàraye to mi bashàd rah i sàxt

 

Pàyam bàr shode dàr dàsht

Be pish e bi Xoda ha baz gàsht

 

Màn pàyam bàr àm, ba màn ayid

Ke beh tàr àz in rah nà mi yabid

 

Goftànd be avàr nemune i àz Xodaàt

Gàr to rast mi bashi dàr pàyamàt

 

Be àndaxt cub e xoshk i ke mar shod

Ruy e jadu gàr ha sefid shod

 

Goftànd ke in kar asan mi bashàd

Ce digàr dàr astin e to mi bashàd ?

 

Dàst xod àz gàriban berun avàrd

Guy a ke Xor ra dàr shàb avàrd

 

Cub ra bàr asman bord dàr an bum e bàd

Ba ànduh o xàshm hàme nefrin kàrd

 

pàshe , quk o màlàx ha

Amàdànd be fàrman e Xoda

 

Asman tarik shod o ba tàgàrg

Del ha ye kesh vàrz ha shod tàng

 

Dàrya be fàrman e Xoda miyan goshud

Bi Xoda ha ra àz miyan robud

 

Co asude gàsht àz bi Xoda ha

Sàng nàmayan kàrd be an yar ha

 

Ke dàh fàrman àz Xoda mi bashàd

Bàraye màn o to, và fàrzànd ha mi bashàd

 

To pàyam bar e Xoda, konun be yar ha be negàr

Ke zende gi mi konànd, co Bàrbàr

 

Ke dàh fàrman be dur àndaxtànd

kish o ain be posht o dush àndaxtànd

 

Nefrin kon an ha ra ke be nam Xoda

Mi Koshànd ruz o shàb àz niya ha

 

Gàr arezu i bashàd dàr in del ha

Sàr neveshte i bàraye an ha , co bi Xoda ha

                                                                                                  

Nach oben