Sàde

 

Dàh om e Bàhmàn nàzdik mi shàvàd
Màn arezu ye Sàde mi konàm
Màn delàm mi xahàd atàsh i roshàn konàm
Arezu ye jàshn i ra ke màn nà dide àm mi konàm
Jàshn e niya ha ye màn , jàshn i Iran i
Jàshn i nà shah i , nà Zàrtosht i

Hengam i ke shàb mi shàvàd
Hàme ja xamush mi shàvàd
Màn dust mi daràm ke ba yar ha bala ye bam o kuh ràvàm

bute ha atàsh zànàm , ba yar ha sorud ha be xanàm

Màn niyayesh e xoda konàm và atàsh bàr pa konàm ;

Xorak i xub ba nan o duq , ginu ye daq ba nan i keshmesh i nush e jan mi konàm
Shayàd màn yad i àz Kiyumàrs konàm 

Màn mi xahàm lale dàst be giràm và ba jame i sefid bute atàsh konàm
Màn mi xahàm ke Tàbriz o Tehran ; Màshhàd o Birjan o Zahedan ; Zahedan ta Shiraz o Àhvaz ; Àhvaz ta Kermanshah ta Esfàhan ; Àrak o Hàmedan o Qàzvin ; Bojnurd o Gorgan hàme ye Iran ba atàsh foruzan be binàm
An gune ke àz asman ba negah i be Iran
Ceshm ha deràxshan , dàhan baz be binàm

Ari , màn arezu ye Sàde mi konàm
Arezu ye jàshn i ra ke màn nà dide àm
Jàshn e niya ha ye màn, jàshn e Iranàm
Arezu ye ràftan e sàrma mi konàm
Arezu ye amàdàn e Bàhar mi konàm
                                                                              

Nach oben