اوباما حباب امید سیاه پوستها و اقلیتها بود که ترکید

هنگامی که اوباما برصندلی رئیس جمهوری آمریکا نشست امیدهای زیادی بر دوش او سنگینی می کرد؛ امیدهای جهانی و اقلیتهای آمریکایی پس از بوش جنایتکار.

با تصمیمات داخلی و خارجی و سیاستهای غلط او بزودی برای همه روشن شد که او سیاهی است با قلبی سفید برای اقلیتی مقتدر که تنها یک آمریکا را در سر دارند و آمریکایی که آنها میخواهند در آن زندگی کنند جایی برای دیگران ندارد

اما این اقلیت مقتدر کیستند؟

بر حسب محاسباتی که شده  400 نفر در آمریکا مهم ترین افراد هستند. این افراد بررأس شرکتهای تولیدی و اقتصادی و بانکها و شرکتهای تبلیغاتی و رادیو و تلویزیون و صنایع جنگی هستند.بسیاری از این افراد یهودی و رابطه بسیار نزدیکی با دولت اشغالگر اسراییل می دارند و سر سپرده هستند و تمامی تلاش خود را می کنند که هیچ قانونی در آمریکا بر علیه منافع اسراییلیها صادر نشود.در آمریکا هیچ رئیس جمهوری نخواهد پیروز شد اگر سرسپرده اسراییلیها نباشد

گفتن اینکه دولت آمریکا را آمریکاییها انتخاب می کنند دروغ است؛آمریکاییها به گونه ای غیر مستقیم افراد مورد نظر و قابل قبول این 400 افراد را انتخاب می کنند زیرا که آنها رأی مردم را زیر نفوذ خود قرار می دهند این گروه با کمک به کاندیداهای ردیس جمهوری آنها را میخرند.

حال که میدانیم این اقلیت را چه کسانی تشکیل میدهند و کار آنها چیست و برای چه کار می کنند بهترست بدانیم که آمریکای آنها چه آمریکایی است

این گروه خانه آمریکا را تنها برای خود میدانند وبرای زندگی با آنها در این خانه بایس چهار خصوصیت داشت :

1 سفیدپوست بود

2 مسیحی بود

3 سرمایه دار یا موافق با این سیستم بود

4 انگلیسی زبان بود

در این خانه آمریکا جایی برای سیاه پوستان و مسلمان و اسپانیای زبان و فقیر وجود ندارد

اگر در این اقلیت تعداد کمی سیاهپوست یا اسپانیایی زبان یا غیر مسیحی ببینیم تنها برای انکار کردن عقیده فاشیستی خود آنهاست و در ضمن این افراد خود فروخته به این سیستم هستند و اگر هم سیاه پوست باشد مانند افراد این گروه فکر میکنند و سخن میگویند و رفتار می کنند

حال که تمامی امیدها بر باد رفته و اوباما هم خودفروخته ای به این سیستم بود؛ حال که اقلیتها هم در آمریکا فهمیدند که مشکل از جایی دیگراست و در سیستم بی عدالتی زندگی میکنند که حتی بعضی از خودی های آنها خودفروخته هستند و برای این گروه کار می کنند ورقه ای مهم در کتاب تاریخ آمریکا ورق خورد

انتخاب اوباما و ادامه بی عدالتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی  و جنگ دیگر روی این آمریکا را شست و سیستم سیاسی آمریکا را حامله فرزند دیگری کرد که در سالهای آینده به دنیا می آمد و این زایش با درد و خونریزی بزرگی همراهست

این نوزاد سیستم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اینده آمریکاست

حال این اقلیتها هستند که برای تولد سریعتر این نوزاد تلاش می کنند

چه کار بایس کرد؟

سیاست این گروه اقلیت قدرتمند این است: "تفرقه انداز و حکومت کن"

اکثریت مردم درست بایس بر علیه این سیاست کار کنند

تمامی اقلیتها بایس یک سازمان تشکیل دهند که در این سازمان دشمنی ها و مشکلات میان خود را حل کرده و برنامه هایی برای حرکت به جلو بنویسند و فکری برای حل مشکلات اقتصادی مردم کند

این گروه اکثریت بایس حزب سوم آمریکا را با کمکهای اقتصادی خود مردم و بدور از کمکهای گروه اقلیت مافیایی حاکم بر آمریکا تأسیس کند

این گروه بایس مقدمات جدایی دمکراتیک ایالاتی را که اکثریت آنها سیاه پوست و یا اسپانیایی زبان هستند فراهم کند

از ان جایی که انتظار می رود این گروه مافیایی اقلیت با تمام شدت و پلیس های خود فروخته خود به جنگ با اکثریت مردم بیاید تا آنها را از رسیدن به حقوق خود دور کند آنها بایس خود را برای مقابله خشن با آنها آماده کنند

 

مجید بهرام بیگی

وین اطریش

27 آگوست 2012 

Nach oben