در کشور ما ایران تاریخهای متفاوتی وجود دارد که برای محققان لازمست هر چندگاه آنها را به هم بسنجند

این تاریخها عبارتند از

تاریخ ایرانی یعنی برپا کردن نخستین دولت ایرانی بوسیله مادها برابر با 701 سال پیش از میلاد مسیح

تاریخ زرتشتی

تاریخ یهودی

تاریخ مسیحی

تاریخ اسلامی

=============

مثال

سال 2007 میلادی برابرست با:

سال 5768 یهودی

سال 3745 زرتشتی

سال 1428 اسلامی

سال 2708 ایرانی

چگونگی حساب کردن تاریخ ها به هم در یک نگاه ساده

تبدیل تاریخ مسیحی به ایرانی = سال مسیحی + 701

تبدیل تاریخ مسیحی به یهودی = سال مسیحی + 3761

تبدیل تاریخ مسیحی به زرتشتی = سال مسیحی + 1738

تبدیل تاریخ مسیحی به اسلامی = سال مسیحی منهای 579

 

تبدیل تاریخ یهودی به زرتشتی = سال یهودی منهای 2023

تبدیل تاریخ یهودی به اسلامی = سال یهودی منهای 4340

تبدیل تاریخ یهودی به مسیحی = سال یهودی منهای 3761

تبدیل تاریخ یهودی به ایرانی = سال یهودی منهای 3060

 

تلدیل تاریخ زرتشتی به مسیحی = سال زرتشتی منهای 1738

تبدیل تاریخ زرتشتی به اسلامی = سال زرتشتی منهای 2317

تبدیل تاریخ زرتشتی به یهودی = سال زرتشتی + 2023

تبدیل تاریخ زرتشتی به ایرانی = سال زرتشتی منهای 1037

 

تبدیل تاریخ اسلامی به مسیحی = تاریخ اسلامی +579

تبدیل تاریخ اسلامی به یهودی = تاریخ اسلامی + 4340

تبدیل تاریخ اسلامی به زرتشتی = سال اسلامی + 2317

تبدیل تاریخ اسلامی به ایرانی = سال اسلامی + 1280

 

تبدیل تاریخ ایرانی به یهودی = سال ایرانی + 3060

تبدیل تاریخ ایرانی به زرتشتی = سال ایرانی + 1037

تبدیل تاریخ ایرانی به مسیحی = تاریخ ایرانی منهای 701

تلدیل تاریخ ایرانی به اسلامی = تاریخ ایرانی منهای 1280

Nach oben