Ruz bud

Zàm gah bud

Nà dàr birun, nà dar baq ha

Zàm gah e del ha

Ànduh àz ràftàn e beh tàrin yar ha

Hàme dàr gerye, hàme nalan; pàrishan

 

Dust ha pàyam mi dàhànd

In payam e na ziba

Fereshte ha mi gàrdànd

Càrxan o càrxan

Be bin in bazi ye ruz gar ra

Màn e àfsorde

Ba àshk dàr ceshm ha

Ce guyàm; ce konàm ba nale ha

 

In jàhan con in àd

Ràftàn amàdàn

Zende Mandàn

Mordàn

Màn pàyam ra gerefte àm

Àz Xoda ye jàhan ha

Tànha gozar màn ra

Ke be suzàm và be sazàm

Tànha gozar màn ra

Ke be geryàm và be nalàm

Màn e àfsorde

Ba àshk dàr ceshm ha

Nach oben