نقاشی

.

ما مسلمان هستیم ولی عرب و ترک نیستیم ؛ ما متمدن هستیم ولی آمریکایی وفرانسوی و انگلیسی نیستیم

مجید بهرام بیگی

نقاشی نه تنها یک هنر قدیم ایرانی بلکه یک هنر قدیم بشریت است. آنچه که به ایران مربوط می شود بسیاری نقاشی ایرانی را مینیاتور می بینند در حالیکه مینیاتور گونه ای از نقاشی ایرانی است و سبک ها و روش های مختلف وجود دارد.یکی از موضوعهای مهم نقاشان ایرانی طبیعت ایران و دیگری مردان وزنان زیبا و محفلهای جشن و سروربود


پس از ورود اسلام خطاطی شیوع یافت. هر چند از نام خطاطی بر می آید که نوشتن موضوع اصلی خطاطی است و لیکن من آنرا گونه ای نقاشی میدانم زیرا که نخست خطاطی یک هنرست و کار هر کسی نیست دوم اینکه اکنون کتاب نویسی به گونه ای ماشینی انجام می گیرد واز خطاطی استفاده نمی شود و سوم اینکه با اشکالی که خطاط از الفباها بوجود می آورد و زیبایی آنها میتوان سخن مرا قبول کرد

خوشبختانه روحیه هنری ایرانیان بسیار زیاد است و این هنرمندان عزیز مانند آقایان جلیل رسولی ، مسعود بهنام ، اسرافیل شیرچی، شکیبا ، علی اکبر صادقی ، استاد حمید عجمی ، استاد محمد فرشچیان ، ایرج شافعی ، رضا شاهرخ شاهی ، و خانمها ترانه خسرو شاهی وهما غفارزاده که گل های سرسبد نقاشی معاصر ما هستند نقش مهمی را در پیشرفت این هنر ایفا می کنند. از این نقاشان و دیگران باید حمایت شود؛ نقاشی از هنرهایی است که باید در مدارس ودبیرستانها به صورت جدی و حرفه ای آموخته شود

نقاشی مانند هنرهای دیگر از ابعاد فرهنگی و اقتصادی وسیعی برخوردارست .این حمایت باید در بخش فرهنگی قانون اساسی جدید ایران درج شود

مجید بهرام بیگی

http://www.majidbahrambeiguy.at/gallery-galerie-galerie-negar-xane/18.html
  18 نگاه کنید

Nach oben