Ruz ha ye daq fàra mi resànd

Af xod nàmayi mi konàd

Lab ha ye teshne

Arezu ye ab mi konànd

Tàn e xàste ye màn

Pànah be saye ban mi konàd

Pàrànde ha zir e bàrg e deràxt ha

Làlàh o càhcàh mi konànd

Kar gàr ha ye xàste

Arezu ye xab mi konànd

Zàn i dàvan dàvan

Goriz be xane mi konàd

Ce shur o aramesh i

Ke zendegi taze mi konàd

 

Hendevane và gilas

Goje và albalu

Jam e dàhan shirin mi konànd

Jàshn e nilufàr o ab pashan

Ràvan zende mi konànd

In tàb gah Iran i

Ba baq ha ye sàbz

Ce kar ha mi konàd

 

Nach oben