paperback       تقدیم به تو که بدون تو نبودم مادر عزیزم 

 

 

 

بخش هایی کوتاه از کتاب برای آشنایی بهتر

فهرست مطالب

 

 

06............................................................................................................... پیش گفتار

 

 14.....................................   فصل اول : مصادر ساده ايراني با معني كوتاه آنها (فهرست کیومرث )

 

فصل دوم : معني كوتاه مصادر ايراني و خود مصادر ايراني (فهرست هوشنگ)...................... 102

 

فصل سوم : مصادر دو گانه ايراني  (فهرست تهمورث).....................................................190

 

فصل چهارم : مصادر ساده ايراني با اسم فاعل- اسم مفعول و اسم مصدر

(فهرست جمشیذ)..................................................................................................... 194

 

فصل پنجم : مصادر متعدي با اسم فاعلي-اسم مفعولي و اسم مصدر(فهرست ایرج)....................233

 

فصل ششم : مصادر مرکب ایرانی (با اسم فاعلی و مفعولی و مصدر) و معادل فارس عربی (فهرست رستم) ...............................................................................................241   

فصل هفتم : مصادر مرکب فارس عربی (با اسم فاعلی و مفعولی و مصدر) و معادل ایرانی

(فهرست سهراب)....................................................................................................312

 

فهرست هشتم : فهرست مصادر و بیست شالوده اساسي و مهم زبان ايراني با زمانهاي مختلف

(فهرست منوچهر)....................................................................................................374

 

neshestàn       نشستن     378 برگه  -                     nushidàn        نوشیدن     381

oftadàn           افتادن       384       -                        pàziroftàn      پذیرفتن     387

pey bordàn     پی بردن    390       -                         peyvàstàn       پیوستن     393

ràftàn             رفتن         396       -                         saxtàn             ساختن      399

shekàstàn       شکستن      402       -                      shenoftàn       شنفتن        405

shodàn            شدن         408       -                       shomordàn     شمردن      411

shostàn           شستن        414       -                     suhistàn         سوهیستن 417  

suxtàn             سوختن        420     -                       xastàn             خواستن    423

xod ra dàrun àndaxtàn  426        -                       xordàn           خوردن       432

zàdàn               زد          435   -                             zistàn           زیستن         438

 

 

فصل نهم : لغت نامه کتاب (طبقه بندي علوم و طبقه بندي لغات دستوري ومعنی لغات کتاب) بر حسب رده بندی فارس عربی و معادل ایرانی آنها.................................. ...................................438

 

فصل دهم : : لغت نامه کتاب (طبقه بندي علوم و طبقه بندي لغات دستوري ومعنی لغات کتاب) بر حسب رده بندی ایرانی  و معادل فارس عربی آنها............................................................ 516

 594............فهرست منابع و ماخذ

                                                                                                                                                                         

پيشگفتار

يادگيري دستور زبان فارس عربی با بي‌قاعدگيهاي آن بسيار دشوار است. واژه‌هاي قرض گرفته شده از زبانهاي خارجي يادگيري دستور و زبان مادري را دشوار كرده‌اند. من براي بهتر فهميدن زبانها به مطالعه تاريخ زبانها پرداختم و به اين ترتيب بود كه بررسي و رفع اشكالات زبان فارس عربی را آغاز كردم.

يكي از مشكلات بزرگ خط فارس عربی ، الفباي عربي آن است كه تعداد زيادي مشكل دارد و برخي از آنها چند شكل دارند مانند (ح ـ ط ـ س) مشكل ديگر چسبيدن بعضي از حروف الفبا به همديگر و نچسبيدن برخي از آنها به همديگر است، ديگري باصدا و بي‌صدا بودن برخي از آنهاست كه بي‌شك راه‌حلهايي براي آنها وجود دارد كه پيشنهاد خواهند شد.

نبودن قاعده صحيح و درست براي مصادر و اسم فاعلي و تلفظ صحيح لغات و ندانستن مصادر ايراني اصيل ازجمله مشكلات ماست. در مقدمه فرهنگنامه عميد (1361: 25ـ36) به مشكلات اصولي زبان و خط ايراني اشاره شده است.

دكتر سعيد نفيسي به نقل از حسن عميد ذكر مي‌كند كه «شايد صد سال پيش در همان اولين روزهايي كه ما خرده‌خرده راه معارف جديد را بر فرزندان خود باز كرده‌ايم مي‌بايست در اولين مرحله كتاب لغت جامعي كه نظير كتابهاي زبانهاي اروپايي باشد براي نوآموزان خود آماده كنيم و به جرأت مي‌توان گفت كه ما در اين زمينه صد سال از ملل جهان عقب مانده‌ايم.»

نفيسي مي‌افزايد «اشكال بزرگ ديگري كه در پيش است اين است كه در نتيجه بدي خط امروزي و حروف مشابه‌كه با نقطه تغيير مي‌كند فرهنگهاي ما پر از اغلاطي است كه در نتيجه تحريف حروف پيدا شده است و گاهي «نون» را «تا» و گاهي «با» و گاهي «يا» خوانده‌اند.

او مي‌گويد «بهتر است كه مانند زبانهاي آريايي كه زبان فارسي هم از آنهاست كلمات را تنها به هفت دسته اصلي تقسيم كرد يعني اسم و صفت و حرف ربط و حرف عطف و فعل و ضمير و معين فعل و بس به تقسيمات ديگر ما مطلقاً براي زبان خود حاجت نداريم».

نفيسي مي‌گويد كه «وسيله‌اي كه به نظر مي‌رسد كار را آسان بكند اين است كه هر كلمه را اعراب بگذارند اما كساني كه در كار چاپ ورزيده‌اند مي‌دانند كه در بسياري از چاپخانه‌ها حروف معرف نيست و اگر هم باشد محال است كه در چاپ اعراب درست بالا يا زير همان حرف جا بگيرد و اغلب پس و پيش مي‌شوند و خواننده را گرفتار ترديد مي‌كند».

به گفته نفيسي «مشكل ديگر لغت‌نويسان امروز ما اين است كه اروپاييان براي زبان فارسي كتابهاي بسيار متعدد و با ترجمه الفاظ فارسي به زبان خود نوشته‌اند مانند فرانسه و انگليسي و روسي و آلماني و ايتاليايي و برخي زبانهاي كوچك‌تر و حتي اخيراً كتابهاي لغت فارسي به اردو و ارمني و تركي و عربي هم فراهم شده است. ناچار مؤلف بيگانه كه فارسي‌زبان مادري او نيست در كتاب خود اشتباهاتي كرده است و كلماتي را نادرست خوانده و متأسفانه مي‌بينيم كه از آنجا به كتابهاي متأخرين سرايت كرده است. وجود كلمات مركب در زبان فارسي به شكلي است كه در هيچ زبان ديگر در دنيا به اين اندازه كلمات مركب وجود ندارد».

...........................................................

                          

                                                                                                                                                        چند مثال                                                                                                                       

مصدر           

Cim                                                                   

shalude                                

     nibig

افگندن

 àfkàndàn

 àfgàn.dàn(i)

معین

اوژندن

 àfkàndàn

 àvjhàn.dàn(i)

معین

اوژنیدن

 àfkàndàn

ovjhàn.idàn(i)

معین

اوژندن

 àfkàndàn

ovjhàn.dàn(i)

معین

اوژنیدن

 àfkàndàn

 àvjhàn.idàn(i)

معین

شکهیدن

 àfrànd dashtàn (daridàn)

 shokoh.idàn(i)

عمید

افراختن

 àfrazidàn

 àfrax.tàn

معین

بستن

 àfsun kàrdàn (konidàn)

bàs.tàn(i)

معین

افسردن

 àfsus dashtàn (daridàn)

 àfsor.dàn(i)

معین

پوزیدن

 àfsus dashtàn (daridàn)

puz.idàn(i)

معین

فسوسیدن

 àfsus dashtàn (daridàn)

fosus.idàn(i)

معین

پوزیدن

 àfsus xordàn

puz.idàn(i)

معین

افزودن

 àfzayidàn

 àfzu.dàn(i)

معین

پیوستن

 àfzun kàrdàn (konidàn)

peyvàs.tàn(i)

معین

افزاییدن

 àfzun kàrdàn (konidàn)

 àfzay.idàn(i)

معین

ریندن

 àn kàrdàn (konidàn)

rin.dàn(i)

معین

توختن

 ànbuh kàrdàn (konidàn)

tux.tàn(i)

معین

خجیدن

 ànbuh shodàn (shàvdàn)

xàj.idàn(i)

عمید

نهاریدن

 àndàk xordàn

nàhar.idàn(i)

معین

اوژندن

 àndaxtàn

 àvjhàn.dàn(i)

معین

اندازیدن

 àndaxtàn

 àndaz.idàn(i)

معین

اوژندن

 àndaxtàn

ovjhàn.dàn(i)

معین

سنجیدن

 àndaze gereftàn (giridàn)

sànj.idàn(i)

معین

پیمودن

 àndaze gereftàn (giridàn)

peymu.dàn(i)

معین

آزمودن

 àndaze gereftàn (giridàn)

azmu.dàn(i)

معین

نهادن

 àndaze kàrdàn (konidàn)

nàha.dàn(i)

معین

شگفتن

 àndi kàrdàn (konidàn)

 shegef.tàn(i)

معین

شگفتیدن

 àndi kàrdàn (konidàn)

 shegeft.idàn(i)

معین

اشگفیدن

 àndi kàrdàn (konidàn)

eshgef.idàn(i)

معین

منیدن

 àndishe kàrdàn (konidàn)

men.idàn(i)

مکنزی

بسیجیدن

 àndishe kàrdàn (konidàn)

bàsij.idàn(i)

معین

انگاشتن

 àndishe kàrdàn (konidàn)

 àngash.tàn(i)

معین

نگریستن

 àndishe kàrdàn (konidàn)

negàris.tàn(i)

معین

انگاشتن

 àndishe kàrdàn (konidàn)

engash.tàn(i)

معین

بژمردن

 ànduh dashtàn (daridàn)

bejhmor.dàn(i)

معین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

مصدر              

shalude                        

Cim                                                                       

     nibig

ا

 à

 

 

ابشتن

 àbesh.tàn(i)

abeshtàn

معین

ابیوختن

 àbyux.tàn(i)

peyvànd dadàn (dàhidàn)

مکنزی

افندیدن

 àfànd.idàn(i)

doshmàn i kàrdàn (konidàn)

معین

افندیدن

 àfànd.idàn(i)

peykar jostàn (juyidàn)

معین

افندیدن

 àfànd.idàn(i)

afàndidàn

معین

افندیدن

 àfànd.idàn(i)

setize kàrdàn (konidàn)

معین

افندیدن

 àfànd.idàn(i)

kesh nà kesh kàrdàn (konidàn)

معین

افدیدن

 àfd.idàn(i)

be shegeft amàdàn (ayidàn)

معین

افدیدن

 àfd.idàn(i)

shegeft i kàrdàn (konidàn)

معین

افگندن

 àfgàn.dàn(i)

àfkàndàn

معین

افژولیدن

 àfjhul.idàn(i)

be shur avàrdàn

معین

افژولیدن

 àfjhul.idàn(i)

bàr àngixtàn (àngizidàn)

معین

افژولیدن

 àfjhul.idàn(i)

pàrishan kàrdàn (konidàn)

معین

افژولیدن

 àfjhul.idàn(i)

asime kàrdàn (konidàn)

معین

افژولیدن

 àfjhul.idàn(i)

va dashtàn (daridàn)

معین

افژولیدن

 àfjhul.idàn(i)

be jonbesh avàrdàn

معین

افکندن

 àfkàn.dàn(i)

dur àndaxtàn (àndazidàn)

معین

افکندن

 àfkàn.dàn(i)

pàrt kàrdàn (konidàn)

معین

افکندن

 àfkàn.dàn(i)

pàhn kàrdàn (konidàn)

معین

افکندن

 àfkàn.dàn(i)

birun kàrdàn (konidàn)

معین

افرندیدن

 àfrànd.idàn(i)

zivàr kàrdàn (konidàn)

معین

افرندیدن

 àfrànd.idàn(i)

zivàr dadàn (dàhidàn)

معین

افرندیدن

 àfrànd.idàn(i)

ziba kàrdàn (konidàn)

معین

افراشتن

 àfrash.tàn(i)

bolànd kàrdàn (konidàn)

معین

افراختن

 àfrax.tàn

àfrazidàn

معین

افرازیدن

 àfraz.idàn(i)

ziba kàrdàn (konidàn)

معین

افرازیدن

 àfraz.idàn(i)

zivàr dadàn (dàhidàn)

معین

افرازیدن

 àfraz.idàn(i)

bala bordàn (bàrdàn)

معین

افرازیدن

 àfraz.idàn(i)

zivàr kàrdàn (konidàn)

معین

افرازیدن

 àfraz.idàn(i)

bolànd kàrdàn (konidàn)

معین

افروختن

 àfrux.tàn(i)

atàsh roshàn kàrdàn (konidàn)

معین

افروزیدن

 àfruz.idàn(i)

atàsh roshàn kàrdàn (konidàn)

معین

افساردن

 àfsar.dàn(i)

be hàm feshordàn (feshardàn)

مکنزی

افساردن

 àfsar.dàn(i)

leh kàrdàn (konidàn)

مکنزی

 

فصل سوم

مصادر دو گانه ایرانی –فهرست تهمورث) چند مثال

زمانهایی که با مصادر دوم ساخته میشوند (با ستاره)   

Avam ha ba ce shalude ha i saxte mi shàvànd :

حال   ayànde    *    konuni    * مستفبل

konuni baya ( 1) * حال التزامی یک و دو konuni baya (2)  * pàyqani  * شرطی

 

àfraxtàn      àfrazidàn *             افراختن – مصدر دوم = افرازیدن*

        àfruxtàn      àfruzidàn *    افروختن – مصدر دوم = افروزیدن*

* àfzudàn       àfzayidàn           افزودن – مصدر دوم = افزاییدن*

àlfaxtàn       àlfànjidàn *            الفاختن – مصدر دوم =  الفنجیدن*

       ànbashtàn      ànbardàn *   انباشتن – مصدر دوم = انباردن*

      

 àndaxtàn      àndazidàn *            انداختن – مصدر دوم = اندازیدن*

àndudàn      àndayidàn *              اندودن – مصدر دوم = انداییدن*

      ànduxtàn      ànduzidàn *      اندوختن – مصدر دوم = اندوزیدن*

       àngixtàn      àngizidàn *        انگیختن – مصدر دوم = انگیزیدن*

afàridàn      afàrinidàn *              آفریدن – مصدر دوم = آفرینیدن*

     

agànidàn         akàndàn *             آگنیدن – مصدر دوم = آکندن*

           agàshtàn      aqeshtàn *    آگشتن – مصدر دوم = آغشتن*

agushidàn    aqushidàn *             آگوشیدن – مصدر دوم = آغوشیدن*

aloqdàn       aroqdàn *                آلغدن – مصدر دوم =  آرغدن*

alayidàn *      aludàn                   آلودن – مصدر دوم = آلاییدن*

 

Jàmshid

nam shalude

kàr de

kon ànde

nibig

shalude مصدر

فارس عربی

             À

          À

             À

 

          À

اَ

àbesh.tar (var)

àbesh.te (gi)

àbesh.ànde (gi)

mo

àbesh.tàn (i)

ابشتن

àbyux.tar (var)

àbyux.te (gi)

àbyux.ànde (gi)

àbyux.tàn (i)

ابیوختن

àfànd.esh (var)

àfànd.ide (gi)

àfànd.ànde (gi)

mo

àfànd.idàn (i)

افندیدن

àfd.esh (var)

àfd.ide (gi)

àfd.ànde (gi)

mo

àfd.idàn (i)

افدیدن

àfgàn.degi (var)

àfgàn.de (gi)

àfgàn.ànde (gi)

mo

àfgàn.dàn (i)

افگندن

àfjhul.esh (var)

àfjhul.ide (gi)

àfjhul.ànde (gi)

mo

àfjhul.idàn (i)

افژولیدن

àfkàn.degi (var)

àfkàn.de (gi)

àfkàn.ànde (gi)

mo

àfkàn.dàn (i)

افکندن

àfrànd.esh (var)

àfrànd.ide (gi)

àfrànd.ànde (gi)

mo

àfrànd.idàn (i)

افرندیدن

àfrash.tar (var)

àfrash.te (gi)

àfrash.ànde (gi)

mo

àfrash.tàn (i)

افراشتن

àfrax.tar (var)

àfrax.te (gi)

àfrax.ànde (gi)

mo

àfrax.tàn (i)

اقراختن

àfraz.esh (var)

àfraz.ide (gi)

àfraz.ànde (gi)

mo

àfraz.idàn (i)

افرازیدن

àfrux.tar (var)

àfrux.te (gi)

àfrux.ànde (gi)

mo

àfrux.tàn (i)

افروختن

àfruz.esh (var)

àfruz.ide (gi)

àfruz.ànde (gi)

mo

àfruz.idàn (i)

افروزیدن

àfsar.degi (var)

àfsar.de (gi)

àfsar.ànde (gi)

àfsar.dàn (i)

افساردن

àfsay.esh (var)

àfsay.ide (gi)

àfsay.ànde (gi)

mo

àfsay.idàn (i)

افساییدن

àfshan.degi (var)

àfshan.de (gi)

àfshan.ànde (gi)

mo

àfshan.dàn (i)

افشاندن

àfshan.esh (var)

àfshan.ide (gi)

àfshan.ànde (gi)

mo

àfshan.idàn (i)

افشانیدن

àfshor.degi (var)

àfshor.de (gi)

àfshor.ànde (gi)

mo

àfshor.dàn (i)

افشردن

àfsor.degi (var)

àfsor.de (gi)

àfsor.ànde (gi)

mo

àfsor.dàn (i)

افسردن

àfzay.esh (var)

àfzay.ide (gi)

àfzay.ànde (gi)

mo

àfzay.idàn (i)

افزاییدن

àfzu.degi (var)

àfzu.de (gi)

àfzu.ànde (gi)

mo

àfzu.dàn (i)

افزودن

àlfànj.esh (var)

àlfànj.ide (gi)

àlfànj.ànde (gi)

mo

àlfànj.idàn (i)

الفنجیدن

àlfàq.degi (var)

àlfàq.de (gi)

àlfàq.ànde (gi)

mo

àlfàq.dàn (i)

الفغدن

àlfax.tar (var)

àlfax.te (gi)

àlfax.ànde (gi)

mo

àlfax.tàn (i)

الفاختن

àliz.esh (var)

àliz.ide (gi)

àliz.ànde (gi)

mo

àliz.idàn (i)

الیزیدن

ànbar.degi (var)

ànbar.de (gi)

ànbar.ànde (gi)

mo

ànbar.dàn (i)

انباردن

ànbar.esh (var)

ànbar.ide (gi)

ànbar.ànde (gi)

mo

ànbar.idàn (i)

انباریدن

ànbash.tar (var)

ànbash.te (gi)

ànbash.ànde (gi)

mo

ànbash.tàn (i)

انباشتن

ànbu.degi (var)

ànbu.de (gi)

ànbu.ànde (gi)

mo

ànbu.dàn (i)

انبودن

ànbuh.esh (var)

ànbuh.ide (gi)

ànbuh.ànde (gi)

mo

ànbuh.idàn (i)

انبوهیدن

ànbus.esh (var)

ànbus.ide (gi)

ànbus.ànde (gi)

mo

ànbus.idàn (i)

انبوسیدن

ànbuy.esh (var)

ànbuy.ide (gi)

ànbuy.ànde (gi)

mo

ànbuy.idàn (i)

انبوییدن

àndav.esh (var)

àndav.ide (gi)

àndav.ànde (gi)

mo

àndav.idàn (i)

انداویدن

àndax.tar (var)

àndax.te (gi)

àndax.ànde (gi)

mo

àndax.tàn (i)

انداختن

àndàxs.esh (var)

àndàxs.ide (gi)

àndàxs.ànde (gi)

mo

àndàxs.idàn (i)

اندخسیدن

ànday.esh (var)

ànday.ide (gi)

ànday.ànde (gi)

mo

ànday.idàn (i)

انداییدن

àndaz.esh (var)

àndaz.ide (gi)

àndaz.ànde (gi)

mo

àndaz.idàn (i)

اندازیدن

àndish.esh (var)

àndish.ide (gi)

àndish.ànde (gi)

mo

àndish.idàn (i)

اندیشیدن

 
                                                                                                                                                                                                

Iràj

اسم مصدر

(اسم مفعولی)kàrde

(اسم فاعلی )konànde

(امری)dàsturi

(مثعدی)Bish ràv

         

           

             

         

             À

àfruz.an.i (var)

àfruz.an.ide (gi)

àfruz.an.ànde (gi)

àfruz.an

àfruz.anidàn (i)

àngiz.an.i (var)

àngiz.an.ide (gi)

àngiz.an.ànde (gi)

àngiz.an

àngiz.anidàn (i)

àrz.an.i (var)

àrz.an.ide (gi)

àrz.an.ànde (gi)

àrz.an

àrz.anidàn (i)

 

 

 

 

 

 

              A

abad.an.i (var)

abad.an.ide (gi)

abad.an.ànde (gi)

abad.an

abad.anidàn (i)

agah.an.i (var)

agah.an.ide (gi)

agah.an.ànde (gi)

agah.an

agah.anidàn (i)

agàh.an.i (var)

agàh.an.ide (gi)

agàh.an.ànde (gi)

agàh.an

agàh.anidàn (i)

amah.an.i (var)

amah.an.ide (gi)

amah.an.ànde (gi)

amah.an

amah.anidàn (i)

amas.an.i (var)

amas.an.ide (gi)

amas.an.ànde (gi)

amas.an

amas.anidàn (i)

amiz.an.i (var)

amiz.an.ide (gi)

amiz.an.ànde (gi)

amiz.an

amiz.anidàn (i)

amuz.an.i (var)

amuz.an.ide (gi)

amuz.an.ànde (gi)

amuz.an

amuz.anidàn (i)

aram.an.i (var)

aram.an.ide (gi)

aram.an.ànde (gi)

aram.an

aram.anidàn (i)

avàrd.an.i (var)

avàrd.an.ide (gi)

avàrd.an.ànde (gi)

avàrd.an

avàrd.anidàn (i)

aviz.an.i (var)

aviz.an.ide (gi)

aviz.an.ànde (gi)

aviz.an

aviz.anidàn (i)

ay.an.i (var)

ay.an.ide (gi)

ay.an.ànde (gi)

ay.an

ay.anidàn (i)

azor.an.i (var)

azor.an.ide (gi)

azor.an.ànde (gi)

azor.an

azor.anidàn (i)

 

 

 

 

            B

bal.an.i (var)

bal.an.ide (gi)

bal.an.ànde (gi)

bal.an

bal.anidàn (i)

bar.an.i (var)

bar.an.ide (gi)

bar.an.ànde (gi)

bar.an

bar.anidàn (i)

bàraz.an.i (var)

bàraz.an.ide (gi)

bàraz.an.ànde (gi)

bàraz.an

bàraz.anidàn (i)

bàs.an.i (var)

bàs.an.ide (gi)

bàs.an.ànde (gi)

bàs.an

bàs.anidàn

bàshul.an.i (var)

bàshul.an.ide (gi)

bàshul.an.ànde (gi)

bàshul.an

bàshul.anidàn (i)

bàxs.an.i (var)

bàxs.an.ide (gi)

bàxs.an.ànde (gi)

bàxs.an

bàxs.anidàn (i)

bàz.an.i (var)

bàz.an.ide (gi)

bàz.an.ànde (gi)

bàz.an

bàz.anidàn (i)

besàl.an.i (var)

besàl.an.ide (gi)

besàl.an.ànde (gi)

besàl.an

besàl.anidàn (i)

 

 

 

 

            C

càfs.an.i (var)

càfs.an.ide (gi)

càfs.an.ànde (gi)

càfs.an

càfs.anidàn (i)

càk.an.i (var)

càk.an.ide (gi)

càk.an.ànde (gi)

càk.an

càk.anidàn (i)

càl.an.i (var)

càl.an.ide (gi)

càl.an.ànde (gi)

càl.an

càl.anidàn (i)

càm.an.i (var)

càm.an.ide (gi)

càm.an.ànde (gi)

càm.an

càm.anidàn (i)

càp.an.i (var)

càp.an.ide (gi)

càp.an.ànde (gi)

càp.an

càp.anidàn (i)

càr.an.i (var)

càr.an.ide (gi)

càr.an.ànde (gi)

càr.an

càr.anidàn (i)

càrx.an.i (var)

càrx.an.ide (gi)

càrx.an.ànde (gi)

càrx.an

càrx.anidàn (i)

càsb.an.i (var)

càsb.an.ide (gi)

càsb.an.ànde (gi)

càsb.an

càsb.anidàn (i)

càsp.an.i (var)

càsp.an.ide (gi)

càsp.an.ànde (gi)

càsp.an

càsp.anidàn (i)

càx.an.i (var)

càx.an.ide (gi)

càx.an.ànde (gi)

càx.an

càx.anidàn (i)

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rostàm

nam shalude اسم مصدر

kàr de اسم مفعولی

kon ànde اسم فاعلی

فارس عربی (بپرهیزید)

shalude Irani مصدرایرانی

 

 

 

 

                 À

àbàrmand bàri

àbàrmand borde

àbàrmand bàr

وارث شدن

àbàrmand bordàn (bàrdàn)

àbarun bashi

àbarun bude

àbarun (bash)

غلط بودن

àbarun budàn (bashidàn)

àbarun giri

àbarun gerefte

àbarun gir

غلط گرفتن

àbarun gereftàn (giridàn)

àbarun koni

àbarun kàrde

àbarun kon

اشتباه کردن

àbarun kàrdàn (konidàn)

àbarun koni

àbarun kàrde

àbarun kon

غلط کردن

àbarun kàrdàn (konidàn)

àbarun koni

àbarun kàrde

àbarun kon

تصحیف کردن

àbarun kàrdàn (konidàn)

àbarun koni

àbarun kàrde

àbarun kon

خطا کردن

àbarun kàrdàn (konidàn)

àbarun shàvi

àbarun shode

àbarun shàv

اشتباه شدن

àbarun shodàn (shàvdàn)

àbarun shàvi

àbarun shode

àbarun shàv

تصحیف شدن

àbarun shodàn (shàvdàn)

àfsordegi

àfsorde

àfsorànde

غمگین شدن

àfsordàn

àfsus bashi

àfsus bude

àfsus (bash)

حیف بودن

àfsus budàn (bashidàn)

àfsus dari

àfsus dashte

àfsus dar

متأسف بودن

àfsus dashtàn (daridàn)

àfsus dari

àfsus dashte

àfsus dar

حسرت خوردن

àfsus dashtàn (daridàn)

àfzayesh dàhi

àfzayesh dade

àfzayesh dàh

زیاد کردن

àfzayesh dadàn (dàhidàn)

àfzayesh yabi

àfzayesh yafte

àfzayesh yab

زیاد شدن

àfzayesh yaftàn (yabidàn)

àfzayesh

àfzayide

àfzayànde

اضافه کردن

àfzayidàn

àfzudegi

àfzude

àfzuànde

اضافه کردن

àfzudàn

àfzun koni

àfzun kàrde

àfzun kon

اضافه کردن

àfzun kàrdàn (konidàn)

àfzun shàvi

àfzun shode

àfzun shàv

اضافه شدن

àfzun shodàn (shàvdàn)

àlfànjesh

àlfànjide

àlfànjànde

جمع کردن

àlfànjidàn

àlfaxtar

àlfaxte

àlfaxànde

جمع کردن

àlfaxtàn

ànbardegi

ànbarde

ànbarànde

مملوکردن

ànbardàn

ànbardegi

ànbarde

ànbarànde

جمع کردن

ànbardàn

ànbashtar

ànbashte

ànbashànde

جمع کردن

ànbashtàn

 
             
           

فارس عربی     

shalude Irani                        

nam e konànde

nam shalude

nam e kàrde

آب به کلو بردن

ashamidàn

ashamànde

ashamesh

ashamide

آب خوردن

nushidàn

nushànde

nushesh

nushide

آب خوردن

ashamidàn

ashamànde

ashamesh

ashamide

آب دادن

ab dadàn (dàhidàn)

ab dàh

ab dàhi

ab dade

آب نخوردن

nà nushidàn (ashamidàn)

nà asham

nà ashami

nà nushide

ابداع کردن

sazidàn

sazànde

sazesh

sazide

ابدی کردن

javid kàrdàn (konidàn)

javid kon

javid koni

javid kàrde

آتش پرستیدن

atàsh pàràstidàn

atàsh pàràst

atàsh pàràsti

atàsh pàràstide

آتش زدن

suzanidàn

suzanànde

suzani

suzanide

آتش زدن

atàsh zàdàn (zàndàn)

atàsh zàn

atàsh zàni

atàsh zàde

آتش گرفتن

suzidàn

suzànde

suzesh

suzide

اتصال دادن

peyvàstàn

peyvàsànde

peyvàstar

peyvàste

اتصال دادن

peyvànd dadàn (dàhidàn)

peyvànd dàh

peyvànd dàhi

peyvànd dade

اتصال دادن

peyvàndidàn

peyvàndànde

peyvàndesh

peyvàndide

اتصال ندادن

peyvànd nà dadàn (dàhidàn)

peyvànd nà dàh

peyvànd nà dàhi

peyvànd nà dade

اتصال ندادن

nà peyvàstàn (peyvàndidàn)

nà peyvànd

nà peyvàndi

nà peyvàste

اتفاق افتادن

pish amàdàn (ayidàn)

pish ay

pish ayi

pish amàde

اتفاق افتادن

rox dadàn (dàhidàn)

rox dàh

rox dàhi

rox dade

اتفاق نیافتادن

pish nà amàdàn (ayidàn)

pish nà ay

pish nà ayi

pish nà amàde

اجابت شدن

pàzirofte shodàn (shàvdàn)

pàzirofte shàv

pàzirofte shàvi

pàzirofte shode

اجابت کردن

pàziroftàn

pàzirofànde

pàziroftar

pàzirofte

اجاره شدن

irman shodàn (shàvdàn)

irman shàv

irman shàvi

irman shode

اجاره کردن

irman kàrdàn (konidàn)

irman kon

irman koni

irman kàrde

اجازه خواستن

lehi xastàn (xahidàn)

lehi xah

lehi xahi

lehi xaste

اجازه دادن

lehi dadàn (dàhidàn)

lehi dàh

lehi dàhi

lehi dade

اجازه گرفتن

lehi gereftàn (giridàn)

lehi gir

lehi giri

lehi gerefte

اجبارداشتن

zur budàn (bashidàn)

zur (bash)

zur bashi

zur bude

اجرا شدن

be kar oftadàn (oftdàn)

be kar oft

be kar ofti

be kar oftade

اجرا شدن

ànjam gereftàn (giridàn)

ànjam gir

ànjam giri

ànjam gerefte

اجرا کردن

ànjam dadàn (dàhidàn)

ànjam dàh

ànjam dàhi

ànjam dade

اجرا کردن

be kar àndaxtàn (àndazidàn)

be kar àndaz

be kar àndazi

be kar àndaxte

احترازکردن

ràmidàn

ràmànde

ràmesh

ràmide

احترام داشتن

àrj dashtàn (daridàn)

àrj dar

àrj dari

àrj dashte

احترام گذاشتن

àrj gozashtàn (gozardàn)

àrj gozar

àrj gozari

àrj gozashte

احتمال داشتن

goman ràftàn (ràvidàn)

goman ràv

goman ràvi

goman ràfte

احتیاج داشتن

niyaz dashtàn (daridàn)

niyaz dar

niyaz dari

niyaz dashte

احداث شدن

saxte shodàn (shàvdàn)

saxte shàv

saxte shàvi

saxte shode

 
 

فارس عربی (2700 لغت)

Iran i (2700 vajhe)                                      

              مأخذ لغات ایرانی

ا

 À (à)

Moin

ا

E (e)

Moin

ا

O

Moin

آ

A (a)

Moin

اُ(حرف عطف)

o

Moin

آب گرم معدنی

ab gàrm e kan i

Bàhram beiguy

آب و هوا شناسی

ab o vày shenasi

Bàhram beiguy

ابتدا

dàr aqaz

Dehxoda

ابداً

be hic ruy

Bàhram beiguy

آبریزگان

Abrizgan

Moin

ابعاد

dur i ha

Moin

ابن ‌سینا

Ibn e sina

Moin

ابوریحان بیرونی

 Àbu ràyhan e Birun i

Moin

ابوعطا

 Àbu àta

Moin

آپابرامشا

Apabramsha

Danesh name

اپرا

Opera

Moin

اپرت

Operet

Moin

اتابیك

 Àtabek

Moin

اتصال

peyvàste gi

Moin

اتصال

peyvànd

Moin

اتصالی

peyvànd i

Bàhram beiguy

اتفاق

ruy dade

Bàhram beiguy

اتفاقی

ruy dade gi

Bàhram beiguy

اتم

 Àtom

Moin

اتمی

 Àtom i

Àmid

اتن (عنصر شیمی به فرانسه)

Stànnum (Sn)

Danesh name

اتوبوس

xoder (xod ràv e deraz)

Bàhram beiguy

اتوبوس

xod ràv e deraz (xoder)

Bàhram beiguy

اتومات

xod kar

Àmid

اتوماتیک

xod kar i

Àmid

اتوموبیل

xod jonb

Bàhram beiguy

بدنه

tàne

Moin

بدنه سازی

tàne sazi

Bàhram  beiguy

بدون

bi

Moin

بدیع

nàqz

Àmid

بدین سبب

 àz in su

Moin

بذله

kadàg

Mackenzie

بر (بالای چیزی یا کسی)

bàr

Moin

بر(لزوم کاری را میرساند)

bàr

Moin

براق

taban

Àmid

براقی

doràxsh

Àmid

برج

baru

Bàhram beiguy

برج اصلی

baru vaspur

Bàhram beiguy

برعکس

vajh

Moin

برق

bire

Bàhram beiguy

برق آسمانی

bir

Àmid

برق زایی

bire zayi

Bàhram beiguy

برهان

cim

Mackenzie

بروتون (منطقه)

Brejhon

Danesh name

بشارت

peyqam

Moin

بشر

màrdom

Moin

بعد

pàs

Moin

بُعد

gushe ru

Bahram beiguy

بعد از فنای حیات

pàs àz màrg

Bàhram beiguy

بعداً

pàs in

Bàhram beiguy

بعید

nà shodàn i

Bàhram beiguy

بعید

dur

Dehxoda

بلد

 shàhr

Moin

بلغار

Bulgar

Danesh name

بلغارستان

Bulgaria

Danesh name

بلکه

bàs a ke

Àmid

بله

ari

Moin

بلور

abgine

Moin

بلوز (موسیقی)

Bluz

Danesh name

بلوغ

res a i

Moin

بلی

ahan

Moin

 

 

آی واسطه

 

 

a

 

 

Moin

آ

A (a)

Moin

هیدر

ab

Moin

هیدروالکتریک

ab bire i

Bàhram beiguy

آب گرم معدنی

ab gàrm e kan i

Bàhram beiguy

هیدرولیک

ab giri

Bàhram beiguy

ذوب کنی

ab koni

Bàhram beiguy

هیدروگرافی

ab negari

Bàhram beiguy

آب و هوا شناسی

ab o vày shenasi

Bàhram beiguy

معمور

abad

Moin

عملیات عمرانی

abad sazi

Bàhram beiguy

قلیان

abcuban

Bàhram beiguy

آمپول

abdozdàk

Moin

الفبا

abece

Bàhram beiguy

الفبایی

abece i

Bàhram beiguy

هجا

abese joda

Bàhram beiguy

هجایی

abese joda i

Bàhram beiguy

توالت (فضولات)

abeshtgà

Moin

مستراح

abeshtgà

Moin

بلور

abgine

Moin

کریستال

abgine

Bàhram beiguy

آبریزگان

Abrizgan

Moin

شمس

Af

Àmid

نورالشمس

Af tab

Moin

احسن

afàrin

Moin

بارک الله

afàrin

Moin

تحسین

afàrin guyi

Bahram beiguy

فتیله

afruze

Àmid

مطلع

agah

Moin

اخباری

agah i

Bàhram beiguy

اطلاع

agah i

Bahram beiguy

خبر

agah i

Moin

اخبار

agah i ha

Moin

تبلیغات

agàh i ha

Bàhram beiguy

اعلام می کنم

agah mi konàm

Bàhram beiguy

بلی

ahan

Moin

آهن ذوب کنی

ahàn ab koni

Bàhram beiguy

آهن دار

ahàn dar

Dehxoda

فلزکاری

ahàn palayi

Bàhram beiguy

متالوژی

ahàn palayi

Bàhram beiguy

اراده

ahàng

Moin

تصمیم

ahàng

Àmid

طرز

ahàng

Moin

عزم

ahàng

Moin

قصد

ahàng

Moin

موزون

ahàng

Moin

موسیقی

ahàng

Moin

نواخت دار

ahàng dar

Bàhram beiguy

اشتباه

ahug

Mackenzie

اَشکال

ahug

Moin

خطا

ahug

Mackenzie

عیب

ahug

Mackenzie

غلط

ahug

Mackenzie

فهرست منابع و ماخذ

 

عميد،حسن ؛ فرهنگ عميد؛ امير كبير؛تهران؛1361.

 

قيم،عبدالنبي ؛ فرهنگ معاصر عربي-فارسي ؛ فرهنگ معاصر؛ تهران ؛ 1381.

 

مردوخ كردستاني، شيخ محمد ؛ فرهنگ مردوخ مصور كردي، فارسي، عربي، غريقي، سنندج، 1362.

 

معين، محمد؛ فرهنگ معين ؛ امير كبير؛ تهران ؛ 1378.

 

ارانسكي، اي.م.؛ مقدمه فقه اللغه ايراني ؛  ترجمه كريم كشاورز ؛ پيام ؛ تهران ؛ 1358.

 

گلبن، محمد ؛ كتابشناسي زبان و خط ؛ مركز اسناد فرهنگي آسيا ؛ - ؛ 2536.

 

نجفي، ابوالحسن ؛ غلط ننويسيم ؛ مركز نشر دانشگاهي ؛ تهران ؛ 1370.

 

انوري، حسن ؛ احمدي گيوي، حسن ؛ دستور زبان فارسي 2؛ انتشارات فاطمي ؛ تهران ؛ 1373.

 

Mackenzie, D, N; A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford University Press, 1971. 

Nach oben