Be ay o dàstàm ra be gir ta ba hàm gàrdesh i konim

Dar in dàsht e ziba

Negah kon be asman e ab i

Ba àbr ha ye pànbe var

Negah kon be Xor shid

Ke ziba mi bàshàd

Manànde yek pàyu zàr i

Dàr parce i ab i

Negah kon be deràxt ha ye sàr bala keshide

Ke ba bad

Be càp o rast mi ràvànd

Be ma dorud mi guyànd

Negah kon be kabutàr ha ke bàr sàr ma pàr baz mi konànd

Mi gàrdànd o mi gàrdànd

Negah kon be màn ke ba negahàm

Be to buse mi zànàm

Negah kon càmàn ha ye sàbz ra ke ba nàm e xod

Pa ha ye ma ra lis mi zànànd

Gush kon be ab shar e bolànd

Ke ab ha ye pak o sim var xod ra be dàrya ce mi zànànd

Negah kon be zàndvaf ke bàr shaxe ha mi neshàd và avaz mi xanàd

Negah kon an kuh e bolànd bala ye sefid push ra dar posht e an dàrya ce ye ab i

Ceshm ha ye xod ra be bànd và in bad aram ra bàr guneàt dàr yab

An bad aram e xonàk và jan bàxsh

Negah kon, negah kon be màn

Be ceshmàm ke delàm mi bashàd

Bàraye hàmishe, pish e to mi bashàd

                                                                  

Nach oben