Màn xahesh i mi daràm

Xahesh i àz Fateme

Màn porsesh i mi daràm

Àz Shokufe ye Xàdije

 

Gol e xosh buy e Mohàmmad

Doxtàr e pànj sale , madàr morde    

Gàrma ye del e Mohàmmad

Hàme ja shekàste , pàhlu và dànde

 

To fàryad res e bi care ha

To hàm sàr e ràh bàre ma

To darànde ye xuy e fereshte ha

To madàr e pak damàn ha

 

Neshan e ye pàrhiz gari , Xoda tàrs i

To àxtàr e pàyam bàri

Noxost in posht i ban e ràh bàri

To i Màrdom i Behesht i

 

To pàrto ye asman i

To negàh dar e pàyam i

To pey ràv e xub e Àli

To sepid ru i , to shid i

 

To bu ye xosh e Behesht i

Dust e geram i

To gol e Mohàmmad i

Sib e Behesht i

 

Ràvan e pàyam bàr

Bàr gozide ye pàrvàrde gar

Pare tàn e pàyam bàr

Del shekàste và bimar

 

Soxàn guy dàr shekàm e madàr

To shàb zende dar

Raz guy bàr sàr e gur e pàyam bàr

To ànduh xar , ànduh xar

 

To peykàr e xaste ha ye Qor’an

Hàm sàr e ja nesh e pàyam bàr

To dàrd mànd , to pàrishan

Shid e ceshm e pàyam bàr

 

Gohàr i tab nak dàr avamàsh

Madar e nàvade ha ye pàyam bàr

Con espànd i suxt dàr atàsh

Shax sar e deràxt e pàyam bàr

 

Mah e shàb e càhardàh

To gol gun kon e ru ye pàyam bàr

Bàs i ruze gir , bi gonàh

To i con aine ye pàyam bàr

                                             

To nàmayànde ye Eslam i  

Cera bi tabi ?

To paye ye ràh nàmayi

Cera bi xabi ?

 

Sefaresh ma nàzd e Xoda kon

Ke ma ra doshmàn ràhay konàd

Man ra geda ye dàrgahàt kon

Ke Xoda màn tàn dorost konàd

                                                                                 

Nach oben