Be nam e Xoda ye bàxshànde và mehr ban

 

Izàd e màn

 

Xoda ye jàhan và keyhan

Be nam e to ruz ra payan 

Afàrànde ye in jàhan o an jàhan 

 

Sogànd ke to i tànha afàrinànde 

Sogànd ke to i nà zayide , nà zayànde 

Sogànd ke to i bi xane , bi xanevade

 

Bi pedàr o bi madàr

Bi xahàr o bi bàradàr

bi doxtàr o bi pesàr

 

To pak i , to sàre

To shid o to mehr o to care

 

Xoda ye màn

 

To aqaz o to payan e ma (pàzir; bashàd)

Be bàxsh o be amorz , ma ra (pàzir; bashàd)

Neshan be dàh rah ra (pàzir; bashàd)

Yar i be dàh , bi care ha ra (pàzir; bashàd)

Pànah dàh bi xane ha ra (pàzir; bashàd)

Sir kon gorosne ha ra (pàzir: bashàd)

Be nushan teshne ha ra (pàzir; bashàd)

Be pushan beràhne ha ra (pàzir; bashàd)

Negàh ban bash Iran e màn ra (pàzir;bashàd)

Negàh dar aberu ye ma ra (pàzir;bashàd)

Be pàrdaz bedehi ha ra (pàzir;bashàd)

Viran kon doshmàn e kisheman ra (pàzir;bashàd)

àfzun kon sàr maye ha ra (pàzir;bashàd)

Nist kon doshmàn e Iraneman ra (pàzir;bashàd)

Neshan dàh rah e rast ra (pàzir;bashàd)

Nà an rah e gonah ra (pàzir;bashàd)

 

Negàh dar bimar i ha (pàzir;bashàd)

Àz rah ha ye bàd , àz gonah ha (pàzir;bashàd)

Negàh ban bash kish e ma àz sij ha (pàzir;bashàd)

Bash bàraye xorak và nushabe ha (pàzir;bashàd)

Bash bàraye pushak và xane ha (pàzir;bashàd)

 

 Bash negàh ban e ma dàr ivàrz ha (pàzir;bashàd) 

 tàn dorost i bàraye bimar ha (pàzir;bashàd)

e xanevadeàm àz in sij ha (pàzir;bashàd)Bash negàh ban 

 pàrto ye javid , dàr zendegi ye ma (pàzir;bashàd)Bash negàh ban e

 

Xoda ye màn be bàr ma ra be an rah  (pàzir;bashàd)

An rah i ke pish àz ma padash gereftànd (pàzir;bashàd)

Xoda ye màn  negàh dar ma ra àz an rah (pàzir:bashàd)

an rah i ke fàrjam e bàd gereftànd (pàzir;bashàd)

 

Be nam e to ruz ra aqaz 

   to ra Xoda ye màn , sepas   

 

Bàraye doshmàn e Iran o kish 

Del i sàxt be ma dàh manànde sàng

Bàraye dust ha ye Iran o kish

Del i nàrm be ma dàh mànànde bàrg

 

To ra sepas ke ma tàn dorost im

Ma juyànde o ma rast im

 Xoda ye màn niyayeshàm be pàzir 

Izàd e màn niyayeshàm be pàzir  

 

 

Nach oben