Ruy e sepid to con bàrf

Bàr gune àm

Mu ye nàrm e to con pàrniyan

Dàr dàstàm

Pec pec e mehr e to , ziba và jhàrf

Dàr gushàm

Ceshm e ziba ye to con asman

Dàr negahàm

Sal ha ye sàxt e zendegi ba hàm

Bàr poshtàm

In màrd e jàvan, pesàr e màn

Dàr kenaràm

 

In bar e jàvan i và pir i

Xub i và bàd i

Sàxt i và xosh i

pish e màn

 

Xoda ye màn to ra sepas

Izàd e màn to ra sepas

 

Nach oben